انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «فرهنگ و زندگی روزمره»

نویسنده: اندی بنت، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان

کتاب اندی بنت با تاکید بر زندگی روزمره صورت بندی شده است. زندگی روزمره از جمله کلیدی ترین مفاهیم در مطالعات فرهنگ عامه است. فرهنگ و زندگی روزمره مرور جامعی از مدل های نظری، مسائل و پیچیدگی های فعالیت های فرهنگی معاصر به دست می دهد. در فهرست، کتاب حاضر از دوپاره تشکیل شده است که در پاره اول بیشتر به ریشه ها و اندیشه هایی پرداخته شده که به زندگی روزمره در آن ها توجه شده است و در پاره دوم اجزای زندگی روزمره مانند رسانه ها، مد، موسیقی، گردشگری و پادفرهنگ ها مورد بحث قرار گرفته اند. اما مولف در مقدمه، کتابش را به ۸ فصل تقسیم کرده است که در ذیل خلاصه ای از هر فصل می آید:

فصل اول کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که نخستین برداشت ها و دیدگاه ها درباره ی رسانه ها و صنایع فرهنگی سرمایه داری پسین کاملاً منفی و بدبینانه است، نقدهای فرهنگ توده ای که با مکتب فرانکفورت آغاز می شود، بیانگر این است که رشد و گسترش این صنایع صرفاً به درونی شدن شکل های نظارت در نظام سرمایه داری می انجامد، طوری که فریب توده ها و استثمار طبقات کارگری زیر نقاب تفریحات و سرگرمی های عامه پسند پنهان می شود. همچنین در ادامه این فصل به توسعه ی مطالعات فرهنگی در بریتانیا در دهه ی ۱۹۶۰ نیز پرداخته شده، و این که چگونه این رهیافت با استفاده از کار نویسندگانی چون ویلیامز و هوگارت درصدد ارزیابی دوباره اهمیت و معنای اجتماعی انبوه تصاویر و ابژه های فرهنگی عامه پسند برآمده است و آن را ابزاری تلقی می کند که به وسیله ی آن افراد می توانستند در برابر نظم هژمونیک غالب ایستادگی کنند یا آن را متزلزل سازند.

مولف در فصل دوم به برسری تأثیر و نفوذ نظریه پست مدرنیستی بر تفسیرهای فرهنگ و زندگی روزمره در جامعه معاصر پرداخته است. اگر در قرائت های ملهم از ساخت گرایی سوژه های فردی اسیر نظام اجتماعی می شوند که نظارت یا نفوذی بر آن ندارند، در نظریه پست مدرنیستی این گرایش وجود داشته که تصویر کاملاً متضادی ارائه کند. از همین روی، پست مدرنیسم با دست کشیدن از روایت های مدرنیستی، کنشگر اجتماعی را از مرکز صحنه خارج می کند و در نتیجه، او، به مانند چشم انداز پست مدرن، صرفاً بازتاب تصاویر و ابژه های برکنده از متن و زمینه فرهنگ می شود که ویژگی پست مدرنیته است

در فصل سوم به چرخش فرهنگی پرداخته شده و زندگی روزمره فرایندی پویا و تعاملی ترسیم شده که بر مدارا کردن کاربرد خلاقانه ی رسانه ها و محصولات مصرفی از سوی افراد برای برساختن هویت ها و پروژه های سبک زندگی می گردد، هویت ها و پروژه هایی که به صورت تاملی مفصل بندی شده اند.

در پاره دوم کتاب حاضر مولف به برسری تاثیر چرخش فرهنگی بر رهیافت های نظری و تجربی در فهم فرهنگ و زندگی روزه مره ی جامعه معاصر پرداخته است.

فصل چهارم به ملاحظه ی تاثیر رسانه ها و شکل های نوین رسانه ها بر کردوکارهای فرهنگی اختصاص دارد که زندگی روزمره معاصر را تعریف می کنند. این فصل با بررسی اهمیت برنامه های تلویزیونی عامه پسند مانند سریال های خانوادگی و مسابقه ها شروع شده و نشان می دهد که چگونه این برنامه ها هم از تجربه ی زندگی روزمره ی مخاطبان استفاده می کنند و هم بر آن تأثیر می گذارند. در این فصل به رسانه های چاپی مانند مجله ها نیز اشاره شده است، همچنین بر تأثیر فرهنگی اینترنت بر زندگی روزمره نیز پرداخته شده است که چگونه سهولت دسترسی به اینترنت موجب پیدایش شکل های جدید ارتباطات فرامحلی و فرازمانی بین افرادی می شود که علایق مشترکی دارند.

در فصل پنجم مولف به معنا و اهمیت مد در زندگی روزمره پرداخته و به کارهای زیمل و بلن در این زمینه شاره کرده است که چگونه درک آنان از مد به عنوان منبع منزلت اجتماعی الهام بخش تفسیرهای متعددی از مصرف مد و نقش ان در برساختن هویت های اجتماعی شده است.

فصول ششم و هفتم کتاب حاضر اختصاص به بررسی نقش موسیقی در زندگی روزمره و گردشگری در سبک زندگی دارد.
و در فصل پایانی بنت به بررس یرواج و سگارش فزایندهی پادفرهنگ ها در زندگی روزمره معاصر پرداخته است. ماهیت تکنوکراتیک روزافزون جامعه مدرن اخیر، و همراه با آن، اتکای فزاینده به معرفت علمی و عقلانی، شک و تردیدها و بی اعتمادی های درخور توجهی نسبت به تأثیر چنین پیشرفت هایی بر محیط زیست و سلامتی و رفاه شخصی پدید آورده است. این تردیدها و بی اعتمادی ها به صورت انواع گوناگون گرایش ها و سبک زندگی های پادفرهنگی نمایان شده است که هریک به شیوه خاص خود در پی واژگون ساختن تاکید و توجه مدرنیته ی پسین به پیشرفت فنی بوده اند.

سال انتشار: ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳۱۰ صفحه

نشر اختران

حمیده محمدزاده

فهرست مطالب

مقدمه: مسئله ی زندگی روزمره

پاره ی نخست

زندگی روزمره و نظریه اجتماعی

مناقشه درباره فرهنگ توده ای

پست مدرنیسم

چرخش فرهنگی

پاره ی دوم

عرصه های فرهنگی زندگی روزمره

رسانه ها و رسانه های نوین

مد

موسیقی

گردشگری

پادفرهنگ ها

کتاب نامه

نمایه