انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «ریشه های رمانتیسم»

کتاب ریشه های رمانتیسم

نویسنده: آیزیا برلین، ترجمه عبدااله کوثری

سال انتشار: ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۲۴۰ صفحه

نشر ماهی

 

فهرست مطالب

پیش گفتار ویراستار

۱-در جست و جوی تعریف

۲-تخستین حمله به روشنگری

۳-پدران واقعی رمانتیسم

۴-رومانیک ها میانه رو

۵-رومانیک های تندرو

۶-تاثرات پایدار

نمایه

کتاب حاضر نسخه ویراسته شده سخنرانی های آیزایا برلین درباره رمانتیسم است. او رمانتیسم را بزرگ ترین تحولی می داند که تاکنون در زندگی انسان غربی اتفاق افتاده است. مؤلف در این کتاب این جنبش فکری و هنری را از نخستین مراحل شکل گیری تا قرن ۲۰ دنیال می کند. ایندا تحولات اجتماعی و فرهنگی اروپا، به خصوص آلمان را بررسی می کند و به بررسی آرا و افکار متفکرانی که در این جنبش پیشگام و در تحول آن موثر بوده اند می پردازد و گرایش های گوناگون درون این جنیش را توضیح می دهد. برلین فقط به گزارش تاریخ رومانتیسم نپرداخته است، بلکه از تأثیر اندیشه های رمانتیک ها بر همه ابعاد زندگی مردمان غرب، از هنر و ادبیات تا گرایش های فلسفی و سیاسی، همچون ناسیونالیسم، فاشیسم و اگزیستانسیالیسم تصویر روشنی به دست داده است. از نظر برلین رومانتیسم نه تنها جنبشی است که با هنرها سروکار دارد به عبارتی دیگر نه تنها جنبشی هنری است بلکه بلکه شاید اولین فرصت در تاریخ غرب است که هنرها بر سایر جنبه ها چیره شده اند و نوعی سلطه بی معارض هنر برای زندگی پدید آمده و این به یک معنی جوهر جنبش رمانتیک است.