انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «دگردیسی صمیمیت (سکسوالیته، عشق و تمایلات جنسی در جوامع مدرن)

معرفی کتاب «دگردیسی صمیمیت (سکسوالیته، عشق و تمایلات جنسی در جوامع مدرن)

Giddens, Anthony, The Transformation of Intimacy (Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies) 1992, Stanford University Press, First Publish, 222 page

گیدنز، آنتونی، دگردیسی صمییمت (سکسوالیته، عشق و تمایلات جنسی در جوامع مدرن)،۱۹۹۲، انتشارات دانشگاه استنفورد، چاپ اول، ۲۲۲ صفحه

 

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

۱- تجربیات روزانه، روابط، سکسوالیته

۲- فوکو در سکسوالیته

۳- عشق رمانتیک و دیگر دستاوردهایش

۴- عشق، تعهد و رابطه ناب

۵- عشق، رابطه جنسی و دیگر اعتیادها

۶- مفهوم جامعه شناختی وابستگی به هم

۷- آشفتگی شخصی، مشکلات جنسی

۸- تناقضات رابطه ناب

۹- تمایلات جنسی، سرکوب، تمدن

۱۰- صمیمیت به عنوان دموکراسی

۱۱- ضمایم

 

کتاب دگردیسی صمیمیت با عنوان فرعی سکسوالیته، عشق و تمایلات جنسی (شهوت) در جوامع مدرن یکی از پرآوازه ترین و پرطرفدارترین کتاب های آنتونی گیدنز در دهه نود می باشد. به اعتقاد نویسنده کتاب ما امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که آن را «دنیای لگام گسیخته» می نامد. دنیایی که وجه مشخصه ی آن مخاطره¬ ها و عدم قطعیت ¬های نوین است این کتاب در ده فصل تشکیل شده است که نویسنده در هر فصل به موضوعات مختلفی می پردازد. فصل اول کتاب مربوط به تجربیات روزانه؛ روابط و سکسوالیته می باشد، به عبارتی دگیر با زبانی ساده و قابل فهم و با بهره گیری از تجربیات روزانه به بحث و بررسی درباره کنش های عاطفی متقابل در میان انسان ها و الگوهای متفاوت صمیمیت پرداخته است. فصل دوم کتاب مربوط به اندیشه های میشل فوکو و عقاید او درباره سکسوالیه می باشد. نویسنده در فصول سوم و چهارم کتابش به ارایه تعاریفی از عشق، عشق رمانتیک، تعهد و رابطه ناب و بررسی دقیقت تر این مفاهیم می پردازد. در فصل پنچم کتاب به بررسی عشق و تمایلات جنسی و دیگر پدیده های اعتیاد آور از لحاظ روانشناسی و آسیب شناسی می پردازد و در فصل های پایانی کتابش به پیوند و رابطه بین مفهوم عشق و مدرنیته پرداخته است، و نویسنده تلاش کرده است شکلی جدید و رهایی بخشی از رابطهی آزاد که گیدنز آن را رابطه ناب می نامد، -که در حال فراگیر شدن است را بررسی کند.