انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مطالعه موردی (۱)

ر رابطه با مطالعه موردی باید گفت که تعریفی محل اجماع و فراگیر از آن در دست نیست. در واقع اشتغالات مشترک و تشابهات مطالعه موردی با دیگر اشکال بررسی طبیعی ، بدست دادن تعریفی دقیق و مشخص از تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی را دشوار ساخته است و نیز از سوی دیگر این حقیقت که محققان این اصطلاح را به شیوه ای استاندارد شده بکار نمی-برند، بر ابعاد این مشکل افزوده است.
برای خواندن بخش اول این مطلب در زیر کلیک کنید:

۹۷۳۹