انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مبانی بنیادی نشانه‌شناسی دیداری(۲)

این بحث ادامه مبحث هفته گذشته است که آن را مباحث بنیادی نشانه‌شناسی دیداری ۱ نامیدیم.

شکل‌گردانی و ارجاع: با توجه به اینکه هر عکس می‌تواند بی‌نهایت مبهم و یا بی‌نهایت واضح باشد، می‌توان نتیجه گرفت که دو گونه نشانه دیداری داریم که عبارتند از ارجاعی و شکل‌گردانی (غیر ارجاعی). نباید فراموش کرد که همواره بین ارجاع و شکل‌گردانی تعامل وجود دارد. در درون یک اثر، ارجاعیت اثر می‌تواند شکل‌‌گردانی آن را موجه‌تر، قابل قبول‌تر و یا اثر گذارتر جلوه دهد. به همان ترتیب که شکل‌ گردانی می‌تواند ارجاعیت اثر را منعطف‌تر و یا هنری‌تر سازد. هر چه دخالت گفته پرداز در ارایه یک گونه بیشتر باشد، آن گونه شکل‌‌گردانی بیشتری می‌یابد.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۴۸۸۳.doc 53 KB