انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مباحث بنیادی نشانه‌- معناشناسی دیداری(۱) : الگوی رمز‌گشایی تصویر

(تصویر: خود چهره نگار اثر کوربه)

مجموعه، نوع، بافتار، هم‌آیی، گستره، فشاره

نشانه‌های دیداری

از آنجایی که بحث در مورد مبانی نشانه شناختی گونه‌های دیداری می باشد، قبل از هر چیز لازم است که ببینیم چگونه یک چیز قابلیت به نشانه تبدیل شدن را می‌یابد.

۱) هر چیزی که به عنوان معرف و یا نماینده گونه‌های مانند خود ارایه شود، نشانه است. به عنوان مثال یک لیوان که نماینده همه لیوانهای دیگر است نشانه خوانده می شود.

۲) انتخاب یک عنصر یا گونه ازمیان همه گونه‌های موجود و برجسته نمودن آن به شیوه‌های
گوناگون آن چیز را تبدیل به نشانه می‌کند. به عنوان مثال اگر یک گونه انتخاب شود و در زیر نورافکن قرار گیرد، به نشانه تبدیل می گردد.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید:

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۴۷۶۴.doc 78 KB