انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی مقاله‌های محیط‌زیست و فرهنگ

انسان‌شناسی محیط‌زیست یا بوم‌شناسی فرهنگی رشته‌ای نسبتا ناشناخته در ایران است. فقدان منابع تخصصی (متن اصلی و یا ترجمه) و پژوهش‌های مستقل سبب شده است تا نگارش یک متن تخصصی با دشواری دست‌یابی به منابع همراه باشد. مقاله‌های جمع‌آوری شده در این متن یا مستقیما ارتباط میان مولفه‌های زیست‌محیطی و فرهنگی را مورد بررسی قرار داده‌اند یا با توجه به ضروری بودن رویکرد چندرشته‌ای قابلیت استناد در انسان‌شناسی را دارا هستند. بخش نخست ماخذشناسی اختصاص به مقاله‌های منتشر‌شده دارد، ماخذ‌شناسی کتاب‌ها و پایان‌‌نامه‌ها در بخش‌های بعدی انتشار خواهند یافت.

احدنژاد روشتی، محسن (۱۳۸۹)، ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله نمونه موردی: شهر زنجان، مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، شماره ۷، صص: ۹۰-۷۱.

احمدی‌پور، زهرا و لشگری، احسان (۱۳۸۹)، چالش‌های ژئوپلیتیکی ایران در بهره‌برداری از منافع خود در خزر، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره ۶، صص: ۱۸-۱.

احمدیه، مژگان (۱۳۸۵)، شهر، فضای سبز و زیبایی، جستارهای شهرسازی، شماره ۱۷ و ۱۸، صص: ۹۳-۸۶.

ازکیا، مصطفی (۱۳۷۵)، ابعاد اجتماعی مدیریت بهره‌برداری از مرتع در ایران (با تاکید بر استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد)، نامه علوم اجتماعی، شماره ۸، صص: ۲۳-۱.
ازکیا، مصطفی و یوسفی، جلال (۱۳۸۳)، دانش بومی استفاده از بلوط در شهرستان ممسنی، نامه انسان‌شناسی، شماره ۶، صص: ۳۷-۱۵.
اسکافی، فردین و شهریاری، محمدرضا (۱۳۸۴)، موانع و راهکارهای مشارکت کارکنان در سیستم مدیریت محیط‌زیستی شرکت ایران خودرو، محیط‌شناسی، بهار، شماره ۳۷، صص: ۱۲۲ـ۱۱۳.
·امینی، محمد تقی و دیگران (۱۳۸۹)، راهبردهای اجتماعی به مثابه بدیل های غیر قیمتی در حل مساله اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور، بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲.

اینانلو، شبنم (۱۳۷۶)، تاثیر رشد جمعیت شهر تهران بر سرانه فضای سبز، فصل‌نامه جمعیت، شماره ۱۹ و ۲۰، صص: ۱۲۲-۱۱۳.
بحرینی، سید حسن (۱۳۷۶)، شهر، شهرسازی و محیط‌زیست، محیط‌شناسی، دوره ۱۷، دوره ۲۰، صص: ۸۴ـ۷۶.
بحرینی، سید حسن و ایمنی، فرهاد (۱۳۷۹)، نقش سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط‌زیست در ایران، محیط‌شناسی، دوره ۲۶، صص: ۴۹-۳۵.
بوذرجمهری، خدیجه (۱۳۸۵)، دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره ۴، شماره ۳، صص: ۱۱۶-۹۷.
پرهام، ساناز، صالحی، اسماعلی و مقصودی، منیژه (۱۳۹۰)، ارزیابی توان توسعه اکوتوریسم استان اصفهان : روستای اشکاوند و مناطق اطراف آن، محیط‌زیست و توسعه، سال ۲، شماره ۴، صص: ۱۶-۷.
پورکاظمی، محمد (۱۳۸۷)، منابع زنده دریای خزر و کنوانسیون محیط‌زیست، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول، شماره اول، صص: ۳۰-۱.
پیشگامی‌فرد، زهرا و سلطانی حلیفانی، ناصر (۱۳۸۸)، تحلیل سیاست‌های آمایش سرزمینی ایران و ترکیه در مناطق مرزی همجوار، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۶۹، صص: ۲۷-۱۷.
پیشگامی فرد، زهرا و دیگران (۱۳۹۱)، پیامدهای زیست‌محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۷۹، صص: ۱۴۰-۱۱۷.
تقوایی، مسعود و دیگران (۱۳۸۹)، بررسی و تحلیل آلودگی‌‌های ناشی از مشاغل شهر اصفهان، محیط‌شناسی، شماره ۵۶، ص: ۱۲۲-۱۱۱.
تمدن، رویا (۱۳۸۶)، بوم‌زیست یگانه در سراشیب زوال (نگاهی به منطقه طرقبه و شاندیز در گذر توسعه)، جستارهای شهرسازی، شماره ۲۲ و ۲۳، صص: ۲۹-۲۴.
تولایی، نسرین (۱۳۸۲)، تبعات زیست‌محیطى توسعه فضایى بى‌ضابطه شهر ارائه راهنمودهایى در چارچوب توسعه پایدار، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره ۲۲، صص: ۳۸-۱.
تومه، ژرژ (۱۳۷۵)، توسعه فرهنگی و محیط‌زیست، ترجمه محمود شارع‌پور، نامه پژوهش، پیش شماره ۱، صص: ۲۰۲ـ۱۶۱‌.
جمعه‌پور، محمود (۱۳۸۵)، کاریز (قنات) دستاورد دانش و فرهنگ بومی: زیستگاه های کرانه های کویر، و نظام‌های وابسته به آن در ایران و بهره‌برداری پایدار از آن (نمونه قنات‌های کاشان)، فصل‌نامه علوم اجتماعی، بهار، شماره ۳۵، صص: ۶۴-۲۷.
جهان‌محمدی فیروز، غلام‌رضا و قدیری معصوم، مجتبی (۱۳۸۷)، نقش برنامه‌های عمرانی پیش از انقلاب در مهاجرت های روستا – شهری کشور (با تأکید بر اهمیت درآمدهای نفتی)، پژوهش‌های جغرافیایی، دوره ۴۰، شماره ۲، صص:۸۰-۶۷.
حاجی‌ علی‌محمدی، هما و دیگران (۱۳۸۵)، فن‌آوری تهیه ذغال در شمال ایران: پژوهشی در حوزه دانش بومی، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۴ و ۳۵، صص: ۱۴۸-۹۷.
حاجی‌ علی‌محمدی، هما و دیگران (۱۳۸۵)، اطلس مردم گیاه درمانی ایران، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۴ و ۳۵، صص: ۱۹۸-۱۷۵.
حبیبی، محمد حسن (۱۳۸۲)، حق برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان حق بشریت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۰.
حسن‌زاده، داود و ایزدی جیران، اصغر (۱۳۸۹)، بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران، نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۶.
خورشید دوست، علی (۱۳۷۶)، نقش روش‌های قیمت‌گذاری و تحلیل اقتصادی در ارزیابی محیط‌زیست، محیط‌شناسی، بهمن۱۳۷۶، شماره ۲۰، صص: ۱۰۲-۹۳.
رحمانی، بیژن (۱۳۸۴)، مطالعات شمال ایران و خزر در متون کهن جغرافیایی، پژوهش‌های جغرافیایی، دوره ۳۶، شماره ۳.
رحمانی، محمود (۱۳۸۳)، تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاه‌ها و جمعیت روستایی شهرستان آمل، جمعیت، شماره ۴۹ و ۵۰، صص: ۱۵۲-۱۴۱.
رحمتی، محمد مهدی (۱۳۸۵)، دگرگونی‌های اجتماعی – اقتصادی ادغام روستاها در مناطق زلزله‌زده رودبار و منجیل، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره ۲، صص: ۱۱۰-۸۲.
رحیمی، علی (۱۳۸۸)، انسان، توسعه و محیط‌زیست، کتاب ماه، شماره ۲۰، ۱۱۸-۱۱۰.
رشیدی، ابراهیم و محسنی، محمد رضا (۱۳۸۷)، تاثیر اجرای پروژه‌های نفت و گاز بر حجم و توزیع جمعیت (در منطقه گازی پارس جنوبی)، جمعیت، شماره ۶۳ و ۶۴، صص: ۱۲۶-۸۵.
رئیس‌دانا، فریبرز (۱۳۸۳)، مباحث کاربردی/ اقتصاد بدآمدهای جمعی (با نگاه به زلزله بم)، رفاه اجتماعی، شماره ۱۳، صص: ۱۱۲-۸۱.
زند، مهناز (۱۳۷۶)، تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات روانی – اجتماعی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست‌شده در زلزله شهر رودبار، نامه علوم اجتماعی، شماره ۹ و ۱۰، صص: ۱۹۶-۱۷۵.
شادی‌طلب، ژاله (۱۳۷۲)، مدیریت بحران: برنامه‌ریزی پس از فاجعه زلزله، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره ۳و ۴، صص: ۱۵۲-۱۲۵.
شامخی، تقی (۱۳۶۹)، مسائل اجتماعی در مناطق طبیعی، جهاد، شماره ۱۳۸.
شامخی، تقی و عواطفی همت، محمد (۱۳۸۵)، دانش‌ها و فن‌آور‌ی‌های سنتی مردم جنگل نشین در استفاده از برخی محصولات غیرچوبی قابل رویش در جنگل (مطالعه موردی روستای چیتن)، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۴ و ۳۵، صص: ۱۷۴-۱۴۹.
شاه‌حسینی، یونس (۱۳۸۵)، مقاله‌ نامه گیاه مردم‌شناسی، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۴ و ۳۵، صص: ۲۳۴-۲۲۳.
شاه‌نوشی، مجتبی و عبداللهی، عظیمه ‌السادات (۱۳۸۶)، تحلیلی بر فرهنگ زیست محیطی مردم اصفهان و برخی از عوامل موثر بر آن، مجله پژوهش دانشگاه اصفهان، شماره ۲۲.
شریفی‌نیا، زهرا و حاجیلویی، مسعود (۱۳۹۰)، نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط‌زیست (مطالعه موردی: مرتع ممیزی‎شدۀ شوررود، بخش شیب‎آب شهرستان زابل)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۷۶، صص: ۸۴-۶۷.
شماعی، علی (۱۳۸۲)، توسعه ناموزون فضایی – کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژِی شهر، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۴۶، صص: ۳۷-۱۹.
صادقی، حسین و فتحی، مهدی (۱۳۸۸)، فرهنگ، توسعه پایدار و محیط‌زیست، مهندسی فرهنگی، خرداد و تیر، شماره ۲۹ و ۳۰، صص: ۲۰ـ۸.
صالحی، اصغر و صیدایی، سید اسکندر (۱۳۸۹)، آسیب‌شناسی بافت سکونتگاهی در حاشیه رودخانه‌ها از نظر اجتماعی، توسعه روستایی، شماره ۲، صص: ۱۳۵-۱۱۹.
صفائیان، نصرت‌الله و دیگران (۱۳۸۱)، ارزیابی اثرات محیط‌زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب، محیط‌شناسی، شماره ۳۰، صص: ۸-۱.
صفی‌زاده، فاروق (۱۳۸۴)، طبیعت و حفظ محیط‌زیست در متون باستانی ایران، پادنگ، شماره ۱۳، صص: ۳۰ـ۲۵.
صفی‌نژاد، جواد (۱۳۷۶)، نقش اقلیم در ساخت گروه‌ها و روابط اجتماعی در روستاهای ایران؛ جامعه‌شناسی ایران، شماره ۲، صص: ۱۹۸-۱۹۱.
ضیاء توانا، محمد حسن و امیر انتخابی، شهرام (۱۳۸۶)، روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در تالش، جغرافیا و توسعه، شماره ۱۰، صص: ۱۲۸-۱۰۷.
طالب، مهدی (۱۳۸۰)، بررسی مشارکت روستائیان در بازسازی مناطق زلزله‌زده، نامه علوم اجتماعی، شماره ۱۸، صص: ۱۶۶-۱۳۳.
طالبیان، سید امیر و فاضلی، محمد و دغاقله، عقیل (۱۳۸۷)، تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه، نامه علوم اجتماعی، شماره ۳۳، صص: ۷۶-۵۵.
طالقانی، محمود (۱۳۷۴)، جلوه‌هایی از فرهنگ غیرمادی در حوزه فرهنگی غرب دریای خزر، ترجمه محمود روح‌ الامینی، تحقیقات جغرافیایی، شماره ۳۶، صص: ۱۱۰-۱۰۰.
عباسی، اسفندیار (۱۳۸۰)، دگرگونی اندیشه در جهان: کاربرد اجتماعی و فرهنگی دانش بومی در توسعه پایدار، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره ۱۵ و ۱۶، صص: ۱۴۶-۱۰۱.
عسکری خانقاه، علی‌اصغر (۱۳۷۰)، گذری بر سازگاری روابط اکوسیستمی و اکولوژی جمعیت‌های انسانی، محیط‌شناسی، دوره ۱۶، صص: ۲۴-۱۱.
عظیمی، ناصر (۱۳۸۴)، اقتصاد اکوتوریسم و کاهش تاثیرات منفی زیست‌محیطی، فصل‌نامه علوم محیطی، سال سوم، شماره ۱.
عظیمی، ناصر (۱۳۸۷)، جغرافیای سیاسی جنبش و انقلاب جنگل، سال ۱۷، شماره ۱۰۱.
عظیمی، نورالدین و امیری لمر، مسعود (۱۳۸۶)، ارزیابی اثرات اجرایی طرح ساماندهی خروج دام از جنگل بر جنگل‌نشینان در استان گیلان مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان رضوانشهر، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۶۳، صص: ۱۷۱-۱۵۷.
غلام‌پور، علی (۱۳۸۶)، تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط‌زیست در کشورهای در حال توسعه: مورد ایران، فصل‌نامه سیاست، زمستان، دوره ۳۷، شماره ۴، صص: ۱۵۲ـ۱۲۵.
فوردهام، مارین (۱۳۸۲)، جایگاه جنسیت در آسیب‌پذیری ناشی از آثار و پیامدهای زلزله، ترجمه مهدیس کامکار، رفاه اجتماعی، شماره ۱۱، صص: ۲۷۸-۲۶۳.
قدیری معصوم، مجتبی و زارع گاریزی، افسر (۱۳۷۹)، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری‌های منطقه، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره ۱۵۵، صص: ۲۰۵-۱۹۱.
گلشیری اصفهانی، زهرا و سرایی، محمد حسین (۱۳۸۹)، برنامه ریزی راهبردی نظام زیست محیطی روستا با تجزیه و تحلیل SWOT (مطالعه موردی: بخش گندمان، شهرستان بروجن)، پژوهش‌های روستایی، زمستان، دوره اول، شماره ۴، صص: ۹۸-۷۳.
لطفی جلال‌آبادی، علی و جعفری، حمیدرضا (۱۳۸۳)، ارزیابی آثار محیط‌زیستی فعالیت‌های نفتی فلات قاره خلیج قاره، محیط‌شناسی، بهار، شماره ۳۴، صص: ۶۳ـ۵۵.
لهسائی‌زاده‌، عبدالعلی و محمدی‌نیا، طیبه (۱۳۸۷)، بررسی نقش عملکرد زنان در حفظ محیط زیست (مطالعه موردی شهر لپویی فارس)، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، اردیبهشت، شماره ۱۲، صص: ۵۶-۲۲.
·لهسائی‌زاده‌، عبدالعلی (۱۳۸۰)، بحران محیط زیست و توسعه‌ همه جانبه و پایدار، جامعه‌شناسی ایران، بهار، شماره ۶، صص: ۶۶-۴۹.

لطفی جلال‌آبادی، علی و جعفری، حمیدرضا (۱۳۸۳)، ارزیابی آثار محیط‌زیستی فعالیت‌های نفتی فلات قاره خلیج قاره، محیط‌شناسی، بهار، شماره ۳۴، صص: ۶۳ـ۵۵.
محمدیان، محمود و ختایی، امیر (۱۳۹۰)، رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف‌کننده سبز (حامی محیط‌زیست)، مدیریت بازرگانی، بهار، دوره ۳، شماره ۷، صص: ۱۶۰-۱۴۳.
محمدی، حسین (۱۳۸۵)، ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده‌های هوای تهران با مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های قلبی (دوره مطالعاتی ۱۹۹۹ – ۲۰۰۳)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۵۷، صص: ۶۶-۴۷.
مصلی‌نژاد، عباس (۱۳۸۷)، بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست‌محیطی با رویکرد مکتب انتقادی، محیط‌شناسی، تابستان، شماره ۴۶، صص: ۱۴۸-۱۳۹.
مطیع، ناهید و سرحدی، فریده (۱۳۷۰)، مقایسه فعالیت‌های تولیدی زنان روستایی در سه منطقه متفاوت از یک اقلیم، فصل‌نامه علوم اجتماعی، شماره ۱ و ۲، صص: ۱۷۷-۱۶۳.
معیدفر، سعید (۱۳۸۹)، نفت، دوگانگی، مقاومت و وابستگی: نتایج دو بررسی در بهرگان و عسلویه، توسعه روستایی، دوره ۲، شماره ۱.
مقصودی، سوده و حسنی، مجتبی (۱۳۸۶)، گرایش به تقدیرگرایی در میان زلزله‌زدگان شهر بم و زمینه‌های اجتماعی آن، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره ۲۵.
مولایی، یوسف (۱۳۸۶)، نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم، فصل‌نامه حقوق، زمستان ۱۳۸۹دوره ۳۷، شماره ۴، صص: ۲۹۶ـ۲۷۳.
مولایی هشتچین، نصرالله (۱۳۸۶)، الگوی توزیع فضایی جمعیت در جنوب غربی دریای خزر (۱۴۰۰ – ۱۳۴۵)، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۵۹، صص: ۲۰-۱.
مهدوی، مسعود (۱۳۷۹)، بررسی علل و آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی روستاهای متروک‌شده در حاشیه شمالی کویر گرمسار، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۳۹، صص: ۹۱-۷۹.
مهدوی، مسعود و ریاحی، وحید (۱۳۸۳)، عوامل فرهنگی و اجتماعی در تقابل و تعامل با محیط‌زیست مورد مطالعه اراک، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۴۷، صص: ۱۵۳-۱۴۸.
مهدی‌زاده، جواد (۱۳۸۶)، در جست‌وجوی زندگی سبز (نظری به اندیشه‌های نوین زیست‌بوم‌گرایی)، جستارهای شهرسازی، تابستان، شماره ۲۱، ۴۵ـ۲۸.
مهرابی بشر آبادی، حسین و دیگران (۱۳۸۹)، تاثیر آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط‌زیست در ایران، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲-۴۱، شماره ۱.
میربقعی، نغمه و بحرینی، سید حسن (۱۳۷۶)، آموزش عالی محیط‌زیست در ایران، محیط‌شناسی، دوره ۱۹، صص: ۶۴ـ ۵۱.
نرسیسیانس، امیلیا (۱۳۸۹)، غفلت از زبان بومی و اضمحلال طبیعت، دو فصل‌نامه زبان‌شناسی، شماره ۱ (پیاپی ۴۶)، صص: ۱۲-۳.
نجفی، غلام‌علی و زاهدی، شمس‌السادات (۱۳۸۴)، مسئله پایداری کشاورزی در ایران، جامعه‌شناسی ایران، تابستان، شماره ۲۲، صص: ۱۰۶-۷۳.
نوروزی، لیلا (۱۳۸۶)، سوانح طبیعی در محیط‌زیست شهری؛ چالش‌ها و راهبردها، جستارهای شهرسازی، تابستان، شماره ۲۱، صص: ۵۷-۴۹.
نوری، سید هدایت‌الله (۱۳۸۷)، درآمدی بر رابطه فرهنگ و محیط، فرهنگ اصفهان، بهار، شماره ۱۱، صص: ۴۷-۴۰.
وثوقی، منصور (۱۳۸۲)، یک‌پارچگی اراضی: تجربه‌ای ناموفق درچارچوب طرح‌های دولتی اما موفق در قالب دانش بومی، نامه علوم اجتماعی، شماره ۲۲.
وثوقی، منصور و فرجی، افراسیاب (۱۳۸۵)، پژوهشی جامعه‌شناختی در زمینه عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در یکپارچه‌سازی اراضی مزروعی (مطالعه موردی: روستاهای زرین دشت)، جامعه‌شناسی ایران، شماره ۲۶، صص:۱۱۸-۱۰۱.