انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی سینمای سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲

تهیه ماخد با موضوع « رویکردی سیاسی به سینمای سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲» بسیار مشکل است . منابع محدودی به این موضوع پرداخته اند . کتاب هایی که در زیر می آیند ، درباره ی این موضوع کمک کننده هستند . بعضی از آنان فاقد سال چاپ و یا نویسنده است که به دلیل قدیمی بودن آن هاست . لازم است بدانید که کتاب های مورد نظر در کتاب خانه ی ملی هم فاقد موارد یاد شده هستند .

۱) استعمار و ضد استعمار / ترجمه ی پرویز شفا / تهران : توس (۱۳۵۶ )

۲) ع‍ل‍وی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ، ابوالحسن / ت‍ه‍ران‌: پ‍ارت‌: پ‍ره‍ام‌ ن‍ش‍ر، [ ۱۳؟]

۳) ف‍ض‍ل‍ی‌ن‍ژاد، پ‍ی‍ام‌، (۱۳۵۹) / س‍ی‍ن‍م‍ا، س‍ی‍اس‍ت‌، آزادی‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ذار ب‍ه‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ک‍ث‍رت‌گ‍را در گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ب‍ا م‍ح‍س‍ن‌ آرم‍ی‍ن‌…/ پ‍ی‍ام‌ ف‍ض‍ل‍ی‌ن‍ژاد ، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ال‍س‍ت‌ ف‍ردا، ۱۳۷۹

۴) ک‍اراگ‍ان‍ف‌ / س‍ی‍ن‍م‍ا، س‍ی‍اس‍ت‌، ت‍ج‍ارت‌ / ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ج‍ی‍د ک‍ل‍ک‍ت‍ه‌چ‍ی‌ / تهران : موسسه چاپ و نشر بیگوند‏‫

۱۳۵۸

۵) محبیان، امیر(۱۳۴۱) / سینماو مدیریت تصاویر ذهنی / تهران: پیشگامان اندیشه آریا ، ۱۳۹۰

۶) امین‌خندقی، جواد (۱۳۶۴) / سینمای سیاسی، سیاست سینمایی: تحلیل و بررسی بیش از پانصد فیلم / تهیه و تنظیم موسسه فرهنگی ولاء منتظر عج‌الله تعالی‌فرجه./ قم : ولا منتظر ( عج ) ، ۱۳۹۱

۷) راس‍ت‌گ‍ف‍ت‍ار، ک‍اظم‌ (۱۳۴۰) / ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ت‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا / تهران : پارت ، ۱۳۶۶

۸) اش‍ت‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌ (۱۳۴۳ ) / دیکتاتورها و سینما : ولادیمیرایلیچ لنین، جوزف استالین، آدولف هیتلر، یوزف گوبلز، بنیتو موسولینی، مائو‌تسه تونگ، کیم‌جونگ ایل/ تهران: دنیای تصویر، ۱۳۸۹‏‫‏

۹) ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌ (۱۳۲۸) / ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران / ت‍ه‍ران‌: ف‍اری‍اب‌، ۱۳۶۳.

۱۰) علامه زاده ، رضا (۱۳۷۴‌) / از دور ب‍ر آت‍ش‌: س‍خ‍ن‍ی‌ از س‍ان‍س‍ور و س‍ی‍ن‍م‍ا / کانادا : نشر افرا ، ۱۹۹۵م

۱۱) اجلالی ، پرویز (۱۳۸۳ ) / دگرگونی اجتماعی و فیلم‌های سینمایی درایران: جامعه‌شناسی فیلم‌های عامه‌پسند ایرانی (۱۳۵۷ ـ ۱۳۰۹) / تهران : فرهنگ اندیشه ,۱۳۸۳

۱۲) تهامی نژاد ، محمد (۱۳۶۵) / سینمای رؤیاپرداز ایران : ح‍ل‍ق‍ه‌ای‌ در زن‍ج‍ی‍ره‌ی‌ خ‍ی‍ال‍ب‍ن‍دان‌/ ت‍ه‍ران‌: ع‍ک‍س‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۶۵‌

۱۳) بهارلو ، عباس ( ۱۳۷۹) / ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ص‍د س‍ال‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌/ ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۷۹

۱۴) صدر ، حمید رضا ( ۱۳۸۱) / درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ / ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‌، ۱۳۸۱

۱۵) ک‍ش‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر(۱۳۸۶) / فرآیند تعامل سینمای ایران و حکومت پهلوی / تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫ ‏‫۱۳۸۶