انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی بازار

ماخذشناسی بازار

زهره نظام محله

ویراست اول

پاییز ۹۱

مقدمه :

بازار یکی از پویاترین و بااهمیت ترین فضاهای شهری محسوب می گردد که از دوره های گذشته تا کنون توانسته با تمامی تغییرات و تحولات شهری، به حیات خود ادامه دهد؛ گاهی به ضعف و زوال کشیده شده و گاهی به رشد و توسعه رسیده است که همه ی اینها را می توان در جهت رشد یا زوال شهری نیز دانست. با این وجود هیچگاه به اندازه ی زمان کنونی بازار، مورد توجه عالمان و اندیشمندان قرار نگرفته و در مورد آن به نظریه پردازی نپرداختند. در حالی که کتابهای متعددی در این زمینه وجود دارد که در بخش هایی از آن می توان توضیحاتی درمورد بازار مشاهده نمود اما کتابهای تفکیکی و تخصصی( به نسبت دیگر موضوعات )در این باره محدود است مثلا بازار یزد، بازار اصفهان، بازار مشهد و… به این معنا که موضوعیت بازار در زیر مجموعه سرفصلها و موضوعات متنوع دیگر قرار گرفته و توضیح داده شده است. بنابراین ما در این متن سعی نمودیم بازار را به سه بخش : بازار در کلیت آن ، مقالات موجود در مورد بازار، بازار در رساله های دانشجویی تقسیم نماییم.

Mitra_veruna_aditia@yahoo.com

بازار در کلیت آن:

v ادیب، محمدحسین، ۱۳۷۹، ایران و سازمان تجارت جهانی، بحران اقتصاد بازار و دموکراسی در ایران، اصفهان: آموزه
v ادیب صابر، فروغ، ۱۳۶۴، تاریخچه بازار تهران، تهران: موسسه اطلاعات و تحقیقات اجتماعی، بخش تحقیقات شهری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v اسلیتر، دان و دیگران، ۱۳۸۶، جامعه بازار: بازار و نظریه اجتماعی مدرن، تهران: نشر نی
v باوند، مهندسان مشاور، ۱۳۸۵، تحلیل فضای بازار تبریز، تبریز: سازمان نوسازی و بهسازی صاحب الامر و بازار غرب، شهرداری تبریز
v بیرن، رابین و دیگران، ۱۳۸۳، تحقیق در بازار، تهران: ترمه
v بیگلری، اسفندیار، [تاریخ مقدمه ۱۳۵۶]، بازار ایران، [ بی . جا]: بنیاد همدمی
v پروشانی، ایرج و ارباب شیرانی، سعید، ۱۳۸۹، بازار، تهران: نشر کتاب مرجع
v پوراحمد، احمد، ۱۳۷۶، جغرافیا و کارکردهای بازار کرمان، کرمان: مرکز کرمان شناسی
v جباری، مینا، ۱۳۷۵، همیشه بازار، تهران: آگاه
v حسینی اشکوری، جعفر، ۱۳۸۴، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار(اصفهان- ایران)، قم: مجمع ذخائر اسلامی
v خداداد کاشی، فرهاد، ۱۳۸۵، ساختار و عملکرد بازار: نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
v خمینی، روح ا… موسوی و صنعتکار، حسن، ۱۳۷۲، اخلاق در بازار، به ضمیمه فتاوی امام خمینی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی قم
v دیب، سالی و دیگران، ۱۳۹۰، بخش بندی بازار در عمل، تهران: سازمان مدیریت صنعتی
v رجبی، آزیتا، ۱۳۸۶، ریخت شناسی بازار، تهران: آگه
v رنانی، محسن، ۱۳۸۴، بازار، یا، نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارآیی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت اور اداری، مالی و منابع انسانی
v ریفکین، جرمی، ۱۳۷۹، پایان کار: زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار، مترجم: حسن مرتضوی، تهران: دانش ایران
v زالتمن، جرالد، ۱۳۸۶، مشتری ها چگونه فکر می کنند: بینشی اساسی نسبت به ذهن و ضمیر بازار، آنچه مشتری ها نمی توانند بگویند و آنچه رقبا نمی دانند، مترجم: امیر توفیقی، تهران: رسا
v سلطان زاده، حسین، ۱۳۶۶، بازارها در شهرهای ایران، کتاب شهرهای ایران به کوشش محمد یوسف کیانی ، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی
v سلطان زاده، حسین، ۱۳۸۰، بازارهای ایرانی ، مجموعه کتابهای از ایران چه می دانم ؟، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
v شبانی، محمد، ۱۳۸۶، بازارهای پولی و مالی بین المللی، تهران: انتشارات سمت
v شجاعی زند، علیرضا، ۱۳۸۳، تکاپوهای دین سیاسی: جستارهایی در جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران
v شفقی، سیروس، ۱۳۸۵، بازار بزرگ اصفهان، اصفهان: مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل
v شواردنادزه، ادوارد آموروسیه ویج، ۱۳۸۰، جاده ابریشم: دالان ترابری اروپا-قفقاز-آسیا- بازارمشترک اورو-آسیا، مسائل سیاسی و اقتصادی، مترجم: رقیه بهزادی، تهران: وزارت امور خارجه
v طالبیان، نیما و دیگران، ۱۳۸۹، مجتمع تجاری، تهران: حرفه هنرمند
v عدل، کامران، ۱۳۷۱، بازارهای ایرانی، تهران: کامران عدل
v فرزام شاد، مصطفی، ۱۳۸۶، مبانی برنامه ریزی و طراحی مراکز تجاری، تهران: جهان جام جم
v قاسمی، بهروز و صامعی، ناصر، ۱۳۸۵، آسیب شناسی کنترل و نظارت در بازار ایران، تهران: کلمه
v کریمی، سمیه، ۱۳۸۷، بازار تهران: مطالعه انسان شناسی اقتصادی، تهران: افکار، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشکده مردم شناسی
v کیم. دبلیو. جان، ۱۳۸۷، استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بی مقاومت خلق کنیم و رقابت را نامربوط سازیم، مترجم: محمدرضا عاطفی، تهران: نشر ناب
v لاریجانی، حجت الله حسن، ۱۳۷۲، کتابنامه بازار، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی
v ماهوان، احمد، ۱۳۸۵، بازار در فرهنگ و ادب ایران زمین، مشهد: ماهوان(ماه نشر)
v متوسلی، محمود، ۱۳۷۳، خصوصی سازی: یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
v محمدی، علی، ۱۳۸۹، آشنایی با بازار بین المللی مبادلات ارز فارکس، تهران، تبریز: آزاد کتاب ، کهکشان دانش
v یارمحمدی، حسین، ۱۳۸۲، اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای ساماندهی بازارهای مالی رسمی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی
v یوسفی فر، شهرام و حبیبی، حسن، ۱۳۸۹، سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر، تهران: بنیاد ایران شناسی

مقالات موجود در مورد بازار:

v ادیبی خو، کامران، ۱۳۸۲، اثرات آزادسازی بازار مالی بر بازار سرمایه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: علی فرهمندی، تهران: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
v ا.گوروویچ، پیتر، ۱۳۷۲، چهار فرضیه درباره دموکراسی و بازار، ترجمه: فتانه قاسمیان، ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فرهنگ توسعه، سال دوم، شماره ۱۰، بهمن و اسفند ۱۳۷۲، ص۱۲-۲۲
v اکرمی، غلامرضا و دیگران، ۱۳۸۸، ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ در آسیب شناسی بازارهای تاریخی، نمونه موردی؛ بازار میدان گرگان، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال نوزدهم، شماره ۶۴، ص ۳۲-۳۷
v بهزادفر و دیگران، ۱۳۸۸، نقش و کارکرد اجتماعی بازارهای سنتی شهرهای ایران، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال نوزدهم، شماره ۶۴، ص ۱۴-۱۹
v بهشتی، سید محمد، ۱۳۸۸، نظام دادو ستد در بازار و نسبت آن با معماری و شهرسازی ایرانی، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال نوزدهم، شماره ۶۴، ص ۱۱-۱۳
v پیرنیا، محمدکریم، ۱۳۴۸، بازار، مجله باستان شناسی، شماره۳، سال ۱۳۴۸
v خان محمدی، اکبر، ۱۳۸۶، بازار در ادب فارسی، نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، شماره ۲۰، تابستان ۸۶، ص۴-۱۱
v رهایی، امید، ۱۳۸۸، بازار قدیم دزفول و استراتژی های پایدار معماران بومی (بررسی راهکارهای اقلیمی، مصالح و روش های اجرا)، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال نوزدهم، شماره ۶۴، ص ۲۰-۲۵
v ریاحی، وحید، ۱۳۸۸، ویژگی ها و پراکندگی بازارهای موقت شهری و روستایی در ایران، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال نوزدهم، شماره ۶۴، ص ۵۲-۵۷
v سرایی، محمدحسین، ۱۳۸۹، تحولات بازارهای ایرانی –اسلامی، فصلنامه شهرایرانی- اسلامی، شماره دوم ، زمستان ۱۳۸۹، ص۲۵-۳۷
v سعیدی، علی اصغر و دیگران، ۱۳۸۸، بررسی جامعه شناختی اقتصادی بازارچه های مشترک مرزی (مطالعه موردی : بازارچه های مرزی سردشت و پیرانشهر)، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۴۵، خرداد ۸۸، ص۹۳-۱۳۳
v سعیدنیا، احمد، ۱۳۸۸، تعاریف و مفاهیم بازارهای شهری ایران، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال نوزدهم، شماره ۶۴، ص ۶-۹
v شیخ، محمد علی، ۱۳۸۶، تحولات اجتماعی و تاثیر آن بر بازار و بهای فراورده ها از دیدگاه ابن خلدون، نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، شماره ۲۰، تابستان ۸۶، ص۴۰-۴۵
v عباس زادگان، مصطفی و دیگران، ۱۳۸۸، بررسی نقش فضایی بازار در ساختار شهرهای ایرانی، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال نوزدهم، شماره ۶۴، ص ۲۶-۳۱
v فریور(سوران سنه ای)، بهمن، ۱۳۸۶، بازارهای هفتگی مناطق کردنشین جنوب استان آذربایجان غربی یا بازارهای هفتگی روستایی در منطقه کردنشین مکریان، نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، شماره ۲۰، تابستان ۸۶، ص۸۱-۹۳
v قاسمی، محسن و دیگران، ۱۳۸۸، تحولات کالبدی-کارکردی بازار قلعه محمود کرمان، فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی، سال نوزدهم، شماره ۶۴، ص ۴۶-۵۱
v کاظمی موسوی، احمد، ۱۳۸۶، پیشه وران بازار: در گذر از آداب فتوت به شعائر شیعه، نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، شماره ۲۰، تابستان ۸۶، ص۳۵-۳۹
v میرشکرائی، محمد، ۱۳۸۶، مراسم آئینی و بازارهای موسمی، نشریه شهرسازی و معماری هفت شهر، شماره ۲۰، تابستان ۸۶، ص۲۰-۳۳
v ودیعی، کاظم، ۱۳۵۰، بازار و بافت نوین شهری، مجله زمین و زمان، شماره ۴، سال ۱۳۵۰

بازار در رساله های دانشجویی:

v آستانه، حسین، ۱۳۷۴، مجموعه تجارتی اداری غرب تهران(بازار غرب تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد کاظم سیفیان، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
v احمدی کیوی، مریم، ۱۳۷۷، بازار ری در گذر زمان، بررسی مردم شناسی فرهنگ بازار حضرت عبدالعظیم، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: جلال الدین رفیع فر، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v اطنابی، اعظم، ۱۳۸۰، بررسی مردم شناختی بازار اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: جلال الدین رفیع فر، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v امیر ارجمندی، زهرا، ۱۳۸۶، بررسی مردم شناختی صادرات فرش دست بافت(نمونه مورد مطالعه ، بازار تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: اصغر عسگری خانقاه، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v بن، مائده، ۱۳۸۹، ادراک بازاریان صنف فرش دستباف از اثرات توسعه گردشگری در بازار تاریخی تهران، پایان نامه کراشناسی ارشد، استاد راهنما: علی اصغر سعیدی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v پورمنزه جلیلی، فرهاد، ۱۳۶۹، طرح بازار قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد منصور فلامکی، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
v حسین زاده، محمد، ۱۳۸۶، قشربندی سیاسی و اقتصادی بازار یزد(سالهای ۱۳۲۰-۱۳۴۲)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر ن.فکوهی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v خداداد کاشفی، فرهاد، ۱۳۷۴، تحلیل ساختار و عملکرد بازار و سیاستهای ضد انحصاری: با توجه خاص به اقتصاد ایران، دکتری تخصصی، استاد راهنما: مجید احمدیان، تهران: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
v خرم نژاد، نسرین، ۱۳۸۶، بررسی ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اصناف بازار تهران(نمونه مورد مطالعه طلا فروشان بازار تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: اصغر عسگری خانقاه، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v شالدهی رفعتی، حسین، ۱۳۷۴، بهسازی و احیاء بافت بازار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حسنعلی لقائی، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
v شاهدی، رضا، ۱۳۷۳، بررسی الگوی توسعه فضاهای تجاری و مقایسه بین فضاهای تجاری جدید با فضای تجاری قدیم (بازار) (نمونه موردی شهر جهرم)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سید احمد سعیدنیا، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
v صمدنژاد آذر، حجت، ۱۳۸۸، خصوصی سازی و رابطه دولت و بازار: مقایسه ایران و بریتانیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: احمد آخوندی، تهران : دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
v عبدلی، قهرمان، ۱۳۸۰، یادگیری اجتماعی از بازار، دکتری تخصصی، استاد راهنما: منصور خلیلی عراقی، تهران: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
v علی پور، حسین، ۱۳۷۴، سازماندهی فضایی بافت قدیم شهر بابل مورد: محله پنجشنبه بازار و اطراف آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منوچهر مزینی، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
v غفاریان، متین، ۱۳۸۸، بازار و دولت: بررسی دوره ۱۳۵۷- ۱۳۶۷، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: حمیدرضا جلائی پور، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v کریمی، سمیه، ۱۳۸۴، مطالعه انسان شناسی بازار تهران با تاکید بر رویکرد انسان شناسی اقتصادی(نمونه موردی فروشندگان فرش دستبافت در بازار تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: ناصر فکوهی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی
v کولیوند، علی، ۱۳۸۱، احیاء بازار قدیم بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: سید جلال میر لطیفی، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
v محری، ابراهیم، ۱۳۷۲، ساماندهی فضایی- کالبدی بازار تاریخی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: منوچهر مزینی، تهران: دانشکده پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
v منتظمی تهرانی، حسنعلی، ۱۳۵۴، بررسی خصوصیاتی از بازار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مشاور علمی: غلامعباس توسلی، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
v میری، مهدی، ۱۳۸۵، ارائه الگویی برای تقسیم بازار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: طهمورث حسنقلی پوریاسوری، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پایان
ویراست اول