انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مأخذشناسی شهرهای معاصر ایران (۲)

یکی از گامهای نخست برای شروع هر تحقیق و پژوهشی شناخت منابع و کتاب های موجود در شاخه ی تخصصی مورد نظر است. این امر مهم از طریق مأخذشناسی که هم اکنون از جمله رشته های تخصصی محسوب می شود، تحقق می یابد. در مرجع شناسی حاضر که همانگونه که عنوان شد در دو بخش تنظیم شده، منابع مورد نیاز جهت انجام یک پژوهش و بررسی جامع معرفی شده اند.

۶۵. سجادیان، ناهید؛ مسعودی راد، ماندانا؛ رشید نهال، مجتبی. نسل دوم شهرهای جدید ایران: (مسکن مهر در شهرهای جدید)، تهران، پایگان، ۱۳۸۹
۶۶. سلطان زاده، حسین. مقدمه ای بر تاریخ شهرنشینی در ایران، تهران، امیر کبیر، ۱۳۶۷.
۶۷. سعیدی، عباس. روابط و پیوندهای روستایی-شهری در ایران، تهران، مهر مینو، ۱۳۹۰.
۶۸. سعیدی، عباس؛ حسینی حاصل، صدیقه. ادغام کلان شهری سکونتگاه های روستائی با نگاهی به کلان شهر تهران و پیرامون، جغرافیا (انجمن جغرافیایی ایران) سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲ و ۱۳.
۶۹. سعیدیان، عبدالحسین. معرفی کتاب شناخت شهرهای ایران، ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ت‍اری‍خ‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ا، ش‌ ۴۲، ۴۳ ، (ف‍روردی‍ن‌، اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۲۱.
۷۰. سعیدیان، عبدالحسین. شناخت شهرهای ایران، تهران، علم و زندگی: آرام، ۱۳۸۷.
۷۱. سمینار شهرهای جدید، شهرهای جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، تهران، شرکت عمران شهرهای جدید، ۱۳۷۲.
۷۲. سواررخش، احمد. تاریخچه تحولات شهر و شهرنشینی در ایران با نگاهی به کلان‌شهر تهران، رشت، نشر بلور، ۱۳۹۱.
۷۳. سهرابی، محمد. شهر و شهرنشینی در ایران (جامعه شناسی شهری)، خرم آباد، شاپور خواست، ۱۳۸۶.
۷۴. شهرنازدار، محسن. درآم‍دی‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ و آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌، ای‍ران‌، (۴ خ‍رداد ۱۳۸۲): ص‌ ۱۰.
۷۵. شهرهای ایران‌شهر، پژوهش گروهی بنیاد ایران‌شناسی؛ مدیر طرح محمدرضا نصیری؛ طرح، مقدمه، بررسی و تدوین نهایی حسن حبیبی، تهران، بنیاد ایران شناسی، ۱۳۸۹.
۷۶. شیعه، اسماعیل. با شهر و منطقه در ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات، ۱۳۷۸.
۷۷. شیعه، اسماعیل. بحران بافت های مسکونی جدید در شهرهای بزرگ ایران، رفاه اجتماعی، بهار ۱۳۸۴ شماره ۱۶.
۷۸. صالحی امیری، سید رضا؛ خدایی، زهرا. ویژگی ها و پیامدهای اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی شهری نمونه موردی: کلان شهر تهران، بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳.
۷۹. صرافی، مظفر؛ قورچی، مرتضی؛ محمدی، علیرضا. جهانی شدن ، شهرهای جهانی و کلان شهر تهران ( نقدی بر دیدگاه نایجل هریس )، اقتصاد شهر، پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳.
۸۰. طالبی،ژاله. راهنمای طراحی معماری ساختمان های بلند مسکونی، مرکزتحقیقات ساختمان ومرکز،تهران، ۱۳۷۵.
۸۱. طالقانی، محمود. شهرنشینی و توسعه نیافتگی در ایران تا سال ۱۳۵۷، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی‏‫‬‏، ۱۳۹۰‬‬‬‬‬‬‬‬
۸۲. طلاچیان، مرتضی. نگاهی به شهرهای جدید ایران، تهران، شرکت عمران شهرهای جدید، ۱۳۸۴.
۸۳. عبدی، محمد علی. تحلیلی بر چرایی شهرهای جدید، ‌اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ رض‍وی‍ان، ‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور آزی‍ت‍ا رج‍ب‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌، ۱۳۸۲.
۸۴. عدل، شهریار. تهران پایتخت دویست ساله، تهران: س‍ازم‍ان‌ م‍ش‍اور ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌: انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران‏‫، ۱۳۷۵.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۸۵. عزیزی، شادی و شجاعی، مرجان، (۱۳۸۸، زمستان) ، بحران هویت در شهرهای جدید؛ چالش های طراحی مراکز محله در شهر جدید بهارستان، آبادی ، شماره ۶۵، صص ۹۲-۹۹.
۸۶. عزیزی، محمد مهدی. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر رون‍د اس‍ک‍ان‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ در ش‍ه‍ره‍ای‌ ج‍دی‍د و ج‍ای‍گ‍اه‌ ان‍ب‍وه‌س‍ازی‌ م‍س‍ک‍ن‌، ان‍ب‍وه‌س‍ازان‌ م‍س‍ک‍ن‌، ش‌ ۱۴، (ب‍ه‍ار ۱۳۸۴): ص‌ ۱۸ – ۲۷.
۸۷. عطاری کرمانی، عباس. تاریخ شهرهای ایران، تهران، آسیم، ۱۳۸۷.
۸۸. علیزاده، محمد؛ کازرونی، کاظم. مهاجرت و شهرنشینی در ایران، ت‍ه‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، دف‍ت‍ر ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۶۳.
۸۹. عندلیب، علیرضا. نوسازی بافت های فرسوده، حرکتی نو در شهر تهران، تهران، سازمان نوسازی شهر تهران، ۱۳۸۵.
۹۰. فاضلی، نعمت الله. فرهنگ و شهر: چرخش فرهنگی در گفتمان‌های شهری با تکیه بر مطالعات شهر تهران، تهران، تیسا، ۱۳۹۱.
۹۱. فاضلی، نعمت الله. همسایگی در شهر: مطالعه‌ای در زمینه چالش‌های فرهنگی همسایگی در امروز، تهران، تیسا، ۱۳۹۱.
۹۲. فردوسیان، فرشته. اصول و مفاهیم طراحی شهری سنتی و مدرن در ایران، اصفهان، مانی، ۱۳۹۲.
۹۳. قالیباف، محمد باقر. نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور، تهران، نگارستان حامد، ۱۳۹۰.
۹۴. قائمی، فرزاد. آرمانشهر ایرانی و ادبیات آرمانشهری در فرهنگ و زبان پارسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما رضا اشرف‌زاده ؛ استاد مشاور محمدفاضلی٬ محمود مهدوی‌دامغانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده ادبیات، ۱۳۸۴
۹۵. قدکساز، محمدرضا. وجه تسمیه شهرهای ایران، تهران، گلگشت، ۱۳۷۸.
۹۶. قرخلو، مهدی؛ پناهنده خواه، موسی. ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلان‌شهرها مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران، پژوهش های جغرافیای انسانی، بهار ۱۳۸۸ شماره ۶۷.
۹۷. قمری وفا، وصطفی. آزاد شهرهای ایران از رویا تا واقعیت، ک‍ی‍ه‍ان‌، (۲۵ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۹): ص‌ ۱۴.
۹۸. قندی، اصغر. توسعه و تحول شهرهای اقماری “مطالعه موردی نجف آباد”، اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍س‍ع‍ود م‍ه‍دوی؛ ‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور اک‍ب‍ر پ‍ره‍ی‍زگ‍ار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، ۱۳۷۸-۱۳۷۷
۹۹. کاظمی بیدهندی، مهدی. بحران مسکن در کلانشهر تهران، پیام مدیران فنی و اجرایی ۱۳۸۶ شماره ۲۱
۱۰۰. کاووسی، بهنام. چشم انداز شهرهای ایران، تهران، آشتی، ۱۳۸۱.
۱۰۱. کشاورز، حمید. بررسی جامعه‌شناسی کالبدی شهرهای ایران،( نمونه موردی شهر اصفهان در سال ۱۳۸۵)، علوم اجتماعی ،ش ۱۷ ، تابستان ۱۳۸۷ : ص ۱۳۳ – ۱۵۲.
۱۰۲. کیانی، محمد یوسف. شهرهای ایران، تهران، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۶.
۱۰۳. لاری، عباس. محله ها هویت گم شده شهرهای امروز، ش‍رق‌، (۲۴ دی‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۲۱.
۱۰۴. متولیان، علی محمد. ت‍ه‍ران‌ م‍ادر ش‍ه‍ره‍ای‌ ای‍ران‌ ـ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ در پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌، جام جم، (۵ ت‍ی‍ر ۱۳۸۴): ص‌ ۸.
۱۰۵. محمدی، محمد علی. هویت شهروندی در ایران، تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، ‏‫۱۳۹۲.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۱۰۶. مرادی مسیحی، واراز. ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ش‍ه‍رس‍ازی‌ ای‍ران‌: ن‍م‍ون‍ه‌ م‍وردی‌ ک‍لان‌ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، ۱۳۸۴.
۱۰۷. مستوفی الممالکی، رضا. شهر و شهرنشینی در بستر جغرافیای ایران، ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ۱۳۸۰
۱۰۸. مسعود، محمد. تحلیلی بر تجربه نوشهرهای ایران، راه و ساختمان ،ش ۲۴ ، شهریور ۱۳۸۴: : ص ۱۹ – ۲۱ ، ۱۷۲۸-۶۱۶۶.
۱۰۹. معصومی، سلمان. توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلانشهر تهران، تهران، جامعه و فرهنگ، ۱۳۹۰.
۱۱۰. معصومی، سلمان. توسعه ی محله ای در راستای پایداری کلانشهر تهران، تهران، جامعه و فرهنگ، ۱۳۹۰.
۱۱۱. معماری اوقات فراغت در نظام توسعه‌ی فرهنگی شهر تهران: (مجموعه مقالات همایش معماری اوقات فراغت در شهر تهران)/ [تهیه کننده] سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دفتر مطالعات فرهنگی شهر تهران؛ زیرنظر محمدجواد مهدوی نژاد، تهران، مؤسسه نشر شهر، ۱۳۸۸.
۱۱۲. معینی، سید مهدی. شهرهای پیاده مدار، تهران، آذرخش، ۱۳۹۰.
۱۱۳. موسوی، علی اکبر. باز هم شهرهای جدید، آف‍ت‍اب‌ ام‍روز ، (۷ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۸): ص‌ ۶.
۱۱۴. مهاجرت و شهرنشینی در ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهران، مرکز آمار ایران، دفتر انتشار و اطلاع رسانی، ۱۳۸۲.
۱۱۵. میثاقیان، غلامرضا. تآملی بر مقوله « شهر جدید » در ایران، آبادی ،ش ۶۵ ، زمستان ۱۳۸۸ : ص ۲۲- ۲۵.
۱۱۶. میرزایی، حسین. شهر مدرن در ایران: تجربه آبادان، مشهد، بوتیمار، ۱۳۹۰.
۱۱۷. مهدیزاده‌سراج، فاطمه،(۱۳۸۸، زمستان)، مبانی خلق هویت در شهرهای جدید اقماری : بررسی موردی: سپاهان‌شهر اصفهان، آبادی، ش۶۵، صص ۸۴-۸۷.
۱۱۸. نامور، پرستو. ارزیابی پایداری شهری بر اساس مدل بنچ مارک برای شهرهای ایران نمونه موردی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما پویان شهابیان ؛ استاد مشاور اکبر پرهیزکار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی، ۱۳۸۹.
۱۱۹. نرگس، کهترپور. تحلیلی بر روابط متقابل شهرهای جدید و روستاهای پیرامون ( مطالعه موردی شهر جدید گلبهار )، استاد راهنما حسین حاتمی‌نژاد ؛ استاد مشاور مهدی جهانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ۱۳۸۵.
۱۲۰. نصر، طاهره. م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ ش‍ی‍راز در دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ (۱۳۵۷ – ۱۳۰۰ خ‍ورش‍ی‍دی‌)، تهران، روزنه کار، ۱۳۸۳.
۱۲۱. نصیری، اسماعیل. چالش‌های پایداری کلان شهرهای کشور در عصر جهانی شدن، رشد آموزش جغرافیا ،ش ۸۷ ، تابستان ۱۳۸۸ : ص ۴۳ – ۴۸.
۱۲۲. نقی زاده، محمد. تاملاتی در نسخه ایرانی توسعه پایدار شهری (مبانی، زمینه‌ها، مصادیق)، تهران، سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر، ‏‫۱۳۹۰.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۱۲۳. وارثی، حمیدرضا. بررسی مسائل اجتماعی و جمعیتی شهرهای جدید، مسکن و انقلاب ،ش ۱۲۴ ، زمستان ۱۳۸۷ : ص ۶۶ – ۷۹.
۱۲۴. وارسته، رضا. خانه ی ما در شهر جدید، تهران، مشق شب، ۱۳۹۱.
۱۲۵. ورجاوند، پرویز. درباره «شهرهای ایران»، کیهان فرهنگی، فروردین ۱۳۶۷ شماره ۴۹.
۱۲۶. همایش بین المللی شهرهای جدید، مجموعه مقالات تجارب ایجاد شهرهای جدید در ایران و جهان، تهران، شرکت عمران شهرهای جدید، ۱۳۵۸.
۱۲۷. یزدانی، محمد حسن. تاثیر مدرنیسم بر تحولات کالبدی شهرهای ایرانی – اسلامی، نمونه یزد، تحقیقات جغرافیایی ،ش ۸۴ ، بهار ۱۳۸۶ : ص ۲۹ – ۵۲ ، ‏‫۷۰۵۲ – ۱۰۱۹.‬‬‬‬‬‬

Email:malihedargahi@yahoo.com

مأخذ شناسی شهرهای معاصر ایران (۱)
http://anthropology.ir/node/19545

مأخذشناسی هویت و شهر
http://anthropology.ir/node/18464

مأخذشناسی مطالعات مسکن
http://anthropology.ir/node/13136