انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

قرن بیست و یکم، این جا، آن جا و همه جا

زنان، در خط مقدم مبارزه و مقاومت

فیلم « این، همه چیز را عوض می کند» ( ۲۰۱۵) که بر اساس کتابی تحت عنوانی اندکی طویل تر: « این، همه چیز را عوض می کند: سرمایه داری در مقابل اقلیم»( ۲۰۱۴) نوشته نوامی کلاین،‌ بیننده را با نتیجه ای نه چندان غریب و لی نه چندان آشکارنیز مواجه می کند: عوامل دگرگونی اهل ناکجا آباد هایی هستند که قدرت حاکم با حمله به زیست محیط این مناطق، آن ها را ویران ساخته است. ولی نتیجه ای دیگر و بس گویا، آن است که مبارزین خط مقدم مقاومت، همه زن بوده اند: مادر بزرگان هندی در مقابل خودروی فیلم ساز صف می کشند و تا قانع نشوند که وی به دهکده می رود و نه به معدن ذغال آن حوالی، تکان نمی خورند. در صحنه دیگری، مادری چینی و فیلمساز از دخترش می پرسد که آیا تا به حال آسمان آبی دیده است؟ این صحنه، هر هفته،‌ میلیون ها بیننده را به سالن سینما کشید . شخص نئومی را نیز می بینیم که در عین درمان برای باروری نگران آلودگی هوا برای نوزادی است که به دنیا خواهد آورد.

منظورم آن نیست که بیولوژی زنان، رفتارشان را رقم می زند، ولی تجربیات آنان بسیار در این امر دخیل اند. زنان در جبهه مقدم این مناطق ویران، که نام منطقه قربانی به آن داده اند، قرار دارند، زیرا با قربانی شدن آشنا هستند. تمام نیرو های مسلح، از داعش گرفته تا نیرو های مسلح سازمان ملل، در این مورد که بدن زنان را می توان برای لذت جویی سربازان قربانی کرد، هم عقیده اند. کار زنان را نیز! پژوهش جدیدی از مک کینزی حاکی از آن است که زنان سراسر جهان حدود ٪۷۵ کار بدون مزد را به دوش می کشند و در آمریکا این میزان سالانه به یک و نیم تریلیون دلار می رسد. تو خود حدیث مفصل بخوان از مجمل که در جهان سوم، چهارم و … چه می گذرد!

در سفر های پاپ، گروهی از مردان ونمایندگان نهادهای مخالف با تساوی زن و مرد ، وی را احاطه می کنند ولی به این موضوع با سکوتی احترام آمیز! برخورد می شود. به قول کروگر: «زنان! بدن شما میدان جنگ است.» پس عجب نیست که زنان در باره مناطق قربانی بی خبر نیستند و البته از مبارزه نیز!

Home


https://thefilm.thischangeseverything.org/seethefilm/

این مطلب مربوط به ویژه نامه نوروزی سال ۱۳۹۷ انسان شناسی و فرهنگ است.