انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

“فرهنگ، ‌شخصیت و هویت اصفهانی” از مجموعه نشست های “خلقیات و منش ایرانیان

برگزاری نشست تخصصی با عنوان “فرهنگ، ‌شخصیت و هویت اصفهانی” از مجموعه نشست های “خلقیات و منش ایرانیان

 

نشست تخصصی با عنوان “فرهنگ، ‌شخصیت و هویت اصفهانی” از مجموعه نشست های “خلقیات و منش ایرانیان” توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان و گروه تخصصی فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران، در روز دوشنبه مورخ ۳/۳/۹۵ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳ در تالار صائب واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار می گردد. برنامه و محورهای ارائه اساتید منتخب این حوزه به شرح زیر می باشد:

۱- سخنرانی دکتر ریاحی با عنوان ” نقبی بر فرهنگ تاریخی اصفهان با تاکید بر نهادهای آموزشی”
۲- سخنرانی دکتر قنبری با عنوان “سازگاری خلقیات اجتماعی اصفهان با مبانی فرهنگ توسعه”
۳- سخنرانی دکتر جبار رحمانی با عنوان”الگوی شخصیت پایه اصفهانی”
۴- سخنرانی خانم دکتر درخشانی با عنوان”اصفهان و سنت¬های مردمی در عصر صفویه با تاکید بر فرهنگ شادی”
۵- سخنرانی خانم دکتر پورعصار با عنوان “فرهنگ عامه در جولانگاه ثبت و نگارش”

در این نشست فیلم مستند تاریخ فرهنگی شهر اصفهان پخش خواهد شد.
دکتر جباررحمانی عضو شورای مرکزی انسان شناسی و فرهنگ و معاون آموزشی و پژوهشی آن نیز هست.