انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فرم کمک مالی به انسان شناسی و فرهنگ

برای کمک به انسان شناسی و فرهنگ فرم زیر را پر کرده و به آدرس ما ارسال کنید:

پیوست اندازه
۱۰۴۲۴Microsoft Office document icon 10424.doc 126 KB