انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

علوم انسانی گستره شناخت

دورتیه، ژان فرانسوا، ۱۳۸۲، علوم انسانی گستره شناخت، ترجمه مرتضی کتبی، ناصر فکوهی ، جلال الدین رفیع فر، تهران: نشر نی، ۴۳۸ صفحه.
زبان چگونه زاده شد؟ آیا خانواده نهادی جهانشکول است؟ آگاهی چیست؟ آیا تاریخ دارای جهتی مشخص است؟ سهم عناصر انتسابی و اکتسابی در رفتارهای ما چیست؟ نابرابری های اجتماعی از کجا منشاء می گیرند؟

علوم انسانی در پاسخ به چنین پرسش هایی پدید آمد و توسعه یافت. پرسش ها ساده اند. اما پاسخ ها نه چندان.
کتاب حاضر را می توان نخستین راهنمای جامع برای آشنایی با حوزه های گوناگون علوم انسانی از خلال نظریه ها، مولفان و پژوهش ها به حساب آورد.
انسان شناسی، زبان شناسی، روان شناسی، علوم شناختی، روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخ، فلسفه: چشم اندازی از گستره شناخت در این علوم به دست می دهد.

مولف ژان فرانسوا دورتیه از بنیانگزاران و سردبیر مجله علوم انسانی در فرانسه است.

خلاصه فهرست

پیشگفتار(ترجمه مرتضی کتبی)
انسان شناسی: در قلب جوامع انسانی (ترجمه ناصر فکوهی)
زبان شناسی: معمای زبان (ترجمه جلال الدین رفیع فر)
روان شناسی: اسرار روان(ترحمه مرتضی کتبی)
آسیب شناسی روانی: در قلب جنون(ترجمه مرتضی کتبی)
علوم شناختی: از مغز تا ذهن( ترجمه مرتضی کتبی)
روان شناسی اجتماعی: سلطه جامعه بر فرد (ترجمه مرتضی کتبی)
جامعه شناسی: شکل گیری جوامع انسانی_(ترجمه ناصر فکوهی)
اقتصاد: نظم ها و بی نظمی ها(ترجمه ناصر فکوهی)
پیش از تاریخ: خاستگاه انسان (ترجمه جلال الدین رفیع فر)
تاریخ: در جست و جوی گذشته(ترجمه جلال الدین رفیع فر)
جغرافی: محیط و انسان ها(ترجمه حلال الدین رفیع فر)
فلسفه: در جستجوی معنا(ترجمه ناصر فکوهی)
واژه نامه
فهرست قبایل، مکان ها و …
فهرست اعلام