انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

طرح راهکارهای “حفظ و تقویت تنوعات و فرهنگ های بومی با تاکید بر ایجاد و گسترش بازارهای هویتی قومی- محلی در شهر تهران

مقدمه
فرهنگ به معنای شیوه های زندگی، نگرش ها ، باورها، رفتارها، آداب و رسوم و سنت ها و آیین ها مهم ترین و غنی ترین منبع هویت و روح جمعی هر جامعه ای دانسته می شود و کیستی و چیستی اجتماعات انسانی را به وضوح نشان می دهد. فرهنگ در پهنه زمان و مکان اشکال و کیفیات متنوع و متکثر به خود می گیرد. همان طور که در طبیعت وجود تنوع حیاتی، خصلتی بنیادین و ضروری است؛ بین جوامع انسانی نیز تنوع و گوناگونی در طرز فکرها، سلیقه ها و سبک های زندگی یک ویژگی اساسی بوده و در عین حال جهت تداوم و پویایی زندگی بشری امری اجتناب ناپذیر است. از این منظر فرهنگ مقوله ای است تفاوت آفرین که توامان می تواند انسجام بخش و وحدت زا باشد. به بیان دیگر یک فرهنگ کلی قابلیت و ظرفیت آن را دارد که ضمن تنوعات و تفاوت پذیری خرده فرهنگ های درونی خود از همبستگی و پیوستگی عام جمعی در یک قلمرو سرزمینی و چه بسا در سطح جهانی برخوردار باشد و به سوی تحقق وحدت در کثرت هویت های جمعی گام بردارد.
ادامه مطلب در؛

۴