انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شعرهای فلسفی فریتیوف شوان (بخش نخست)

ترجمه ی ابوالفضل رجبی

یکی میلاد و پس آنگاه مرگ / دیگری مفارقت به قوت تقدیر / میان این دو، جدال دیرپای زندگی /و کلام خدا: مرا بیندیش و به راه بالا بر شو/ در مسیر مقدس از تو تا من

۱

یکی میلاد و پس آنگاه مرگ

دیگری مفارقت به قوت تقدیر

میان این دو، جدال دیرپای زندگی

و کلام خدا: مرا بیندیش و به راه بالا بر شو

در مسیر مقدس از تو تا من

یکی به قطب‌های زندگی بنگر که کالبدی هستند

برای مسیری که راه می‌برد از وهم تا حقیقت

مسیری از رویای زندگی تا خود، تا «ما»

۲

می‌اندیشید که جماعات انسانی درکارند

روابط تاریخی؛ اما چگونه؟

راستی را! هرچه هست جان‌های فردی است

حجاب رویاها ـ شادی‌های فردی، دردهای فردی

در یکی دنیا زاده می‌شوید

جدیش می‌گیرید؛ سترگ می‌نماید تاریخ

با اینهمه از یاد می‌برید که هرکس باید تنها بمیرد

خدا که بیاید، خاکستر می‌شود وهم

منبع:Songs Without Names, Volumes I-VI: Poems by Frithjof Schuon (The Library of Perennial Philosophy) 2007
ابوالفضل رجبی: philonousi@yahoo.com