انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سینما

ژیژک، اسلاوی، ۱۳۹۰، سینما، ترجمه ی سعید نوری، تهران: روزبهان.

انتخاب این متن، دو دلیل دارد؛ اول آموزش نقد روانکاوانه از طریق نمونه‌های متنوع است. این مثال‌ها با تصاویری همراه شده که روشن‌گر متن باشند. آموزش سینما از طریق بررسی تصاویر، سابقه دیرینی دارد و گاهی حتی جزئی از موضوع فیلم‌هایی چون موسیقی ما اثر ژان‌لوک گدار نیز بوده‌‌است. امکان مقایسه مفهومی و معنایی آثار فیلم‌سازانی که گاه از نظر فرهنگی با یکدیگر بسیار فاصله دارند بر جذابیت این بررسی افزوده‌است. گرچه مثال‌های بیان‌شده، همگی از بهترین‌ها نیستند و بعضاً نمونه‌هایی هستند که بتوانند بهتر گویای همین مفهوم مورد نظر ژیژک باشند.

 

برای خواندن فهرست و مقدمه مترجم در زیر کلیک کنید:

 

 

پیوست اندازه

Microsoft Office document icon ۱۰۸۱۷.doc 703.5 KB