انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سینمای انسان‌شناخت

اطلاعات کتاب‌شناختی: سینمای انسان‌شناخت، نویسنده: بنیامین انصاری نسب، چاپ اول، ۱۳۹۹، نشر نسیم بادگیر

سینمای انسان شناخت به بررسی ابعاد مختلف زندگی انسان بر پرده نقرهای می پردازد و موارد مختص این حوزه را مورد واکاوی قرار می دهد.از آن جایی که زندگی انسان دردنیای امروز از واقعیتهای اجتماعی محیط پیرامون گرفته تا تخیلات ذهنی، همگی مبتنی بر تصویرسازی است. این تصویر سازی ذهنی در زندگی روزمره او تاثیرگذار است.سینما به عنوان ابزار رسانهای در دنیای امروز امکان ساخت و به تصویر کشیدن این ذهنیت را فراهم می آورد.مردم امروزه بیش از آنکه در سینما فیلم ببیند به تماشای زندگی در قالب شخصیت ها می نشینند. آنها به کمک سینما و حس هم ذات پنداری امکان دگرگونی در زندگی روزمره را تجربه میکنند.بنابراین سینما دیگر فقط یک صنعت نیست.علاوه بر این همان طور که در طول سالیان فرایند ساخت صنعت سینما تغییر کرده به موازات آن زندگی انسان ها نیز دگرگونی های فراوانی داشته است.

در تاریخ پژوهشهای سینمایی و شیوه های مطالعه آنها از دیدگاههای مختلف و متعدد هنری استفاده شده است. معمولاً نویسندگان این گونه کتاب ها در آغازبه مبانی نظری می پردازند.در این کتاب ادبیات نظری به دلیل در هم تنیدگی با اصل مطلب درون مبحث به اختصار آورده شده تا خواننده از خوانش مطالب تکراری نظری معاف گردد، این مجموعه از چهار مقاله تشکیل شده که افزون بر جنبه های سینمایی آثار برجنبه های انسان شناختی مانند روان شناسی،اهمیت هویت قومی و …نیز تاکید میکند. وجه مشترک همه فیلم ها قومیت وخانواده است.

نوبسنده کتاب متن کامل را در اختیار انسان‌شناسی و فرهنگ قزار داده است. برای دریافت متن کامل کتاب از اینجا کلیک کنید. سینمای انسان شناخت