انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

سایت های زبان و فرهنگ فرانسه (۱)

زبان فرانسه، به لحاظ اهمیت جهانی پس از انگلیسی و در رقابت با زبان آلمانی جای دارد. امروز شمار گویشوران آن نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا می رسد. زبان فرانسه در برخی کشورها مانند فرانسه زبان رسمی، در برخی کشورها به همراه زبانی دیگر زبان رسمی بوده و در برخی کشورهای نیز زبان اداری، زبان اقلیتی از مردم و یا زبان سوم است. رویهمرفته از بلژیک و لوگزامبورگ گرفته تا مستعمرات پیشین فرانسه در آفریقا، سرزمین مهاجران فرانسوی در آمریکا (کانادا) و نیز آمریکای لاتین می توان فرانسه زبانان را یافت.

پس از جنگ دوم جهانی زبان انگلیسی که به زبان برتر تبدیل شده بود، با سرعت بالایی شروع به گسترش و تبدیل شدن به یک زبان جهانی کرد. پس از آن پیشرفت های صنعتی در غرب و فرایند جهانی شدن نیز بر سرعت این روند افزود، تا جایی که گاه با انداختن نگاهی به اطراف خود شاهد اهمیتی کاذب برای زبان انگلیسی هستیم و همه روزه به افراد بسیاری برمی خوریم که برای یادگیری این زبان اهمیتی بیش از زبان مادری خود قائلند.

با این همه زبان شناسان، آینده ای متفاوت از آنچه در اذهان عموم می گذرد، برای این زبان جهانی شده پیش بینی می کنند و سرنوشت آن را به ماجرایی پیوند می دهند که بر زبان امپراطوری شکوهمند روم گذشت. از سوی دیگر مردم شناسان نیز که فرایند جهانی شدن را به دلیل کمرنگ سازی و یا از بین بردن خرده فرهنگ ها و زبان های بومی زیر سوال می برند، برای حفظ زبان های غیرغالب، محلی و حتی زبان های شفاهی و به دنبال آن فرهنگ هایی که در آن سوی این زبان ها وجود دارند، اهمیت خاصی قائلند و به مناسبت های گوناگون نسبت به از میان رفتن این زبان ها هشدار می دهند. همچنین بسیاری از کشورهای غیر انگلیسی زبان از راه های گوناگون و رقابت شدید با این زبان، به دنبال حفظ زبان، ادبیات و فرهنگ خود از این هجوم جهانی هستند.

فرانسه از جمله کشورهایی است که با ایجاد سازمان فرانکوفونی، ارائه بورس ها و جوایز ادبی سالیانه، ایجاد پایگاه های اینترنتی پرشمار برای آموزش زبان، پخش فیلم ها و بازی های کمک آموزشی و فرهنگ لغت های زبان فرانسه و نیز شناساندن ادبیات فرانسه به مردم دنیا، در امر انتشار این زبان حداکثر تلاش خود را به کار گرفته است.
از آنجا که هدف از ارائه این یادداشت معرفی پایگاه هایی برای آموزش زبان و ادبیات فرانسه در اینترنت است، در ذیل فهرستی از این پایگاه ها ارائه شده است. به علاوه می توانید فهرستی از فرهنگ های لغت فرانسوی یک ، دو یا چندزبانه را نیز ذیل آن ها بیابید.

Sites riches du français:

http://www.Le point du FLE.net

http://www.Edu.fle.net

http://www.ortholud.com

http://www.xtec.cat/~%20sgirona/fle/links8lf.htm

http://www.Restena.lu

http://www.ellinogalliki.gr

http://www.francaisfacile.com

http://www.leconjugeur.com

http://www.leblan.net

http://www.tv5.org

http://www.anderslernen.com

http://www.ellinogalliki.gr

http://www.educaserve.com/36_listcours.php?log=demo&passe=demo

http://users.skynet.be/courstoujours/

http://pages.infinit.net/jaser2/

http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/iai/feclilyve/cycle3/SITES.HTM

http://clicnet.swarthmore.edu

http://www.webzinemaker.com/frandidac

http://www.linguatic.fba.uu.se

http://pagesperso-orange.fr/fle-sitographie/menu.html

http://www.educnet.education.fr

L’orthographe:

http://www.bescherelle.com

http://www.toujoursdesmots.com/tdm/index.php

http://www.sdv.fr/orthonet

http://exercices.free.fr/francais/orth/index.htm

http://www.ladictee.fr/

http://www.francaisfacile.com

http://www.lecturel.com/ecrire/orthographe-usage.php

http://www.toujoursdesmots.com/tdm/index.php

http://exercices.free.fr/francais/orth/index.htm

http://francite.net/education/cyberprof/

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/

http://www.ellinogalliki.gr

http://pages.infinit.net/jaser2/

http://orthonet.sdv.fr/pages/jeux.html

http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus/ortho/index.htm

http://cyberlesson.free.fr/Cyberfrancais/index.htm

http://www.momes.net/education/ecriture/ecriture.html

Compréhension écrite:

http://www.edufle.net

http://www.ellinogalliki.gr

http://site.voila.fr/cfijdida2/exercicesfrancais/index.html

http://www.xtec.cat/~%20sgirona/fle/exploitations_web.htm

http://platea.pntic.mec.es/…/exercicescompre.html

http://www.lepointdufle.net/comprehensionecrite.htm

http://www.francaisenligne.free.fr/lire/activites.php

http://www.u-picardie.fr/CRL/minimes/francais/c_ecrit_f.htm

http://www.appuifle.net/tourisme/ce.htm

http://tcf.didierfle.com/exercices/CE0201-list3.html

http://fleieslli.blogspot.com/2008/12/comprhension-crite-delf-b1-2eme-anne.html

http://lexiquefle.free.fr/test/delf2.html

http://civilisations- francophones.org/?module=directory&subMod=PROD&action

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm

http://clicnet.swarthmore.edu

Compréhension orale :

http://www.ellinogalliki.gr

http://apprendre.over – blog.fr/

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html

http://www.xtec.cat/~%20sgirona/fle/exploitations_web.htm

http://tcf.didierfle.com/exercices/CE0201-list3.html

http://fleieslli.blogspot.com/2008/12/comprhension-crite-delf-b1-2eme-anne.html

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/preparation-examen/comprehension-test.htm

http://www.edufle.net/L-Enseignement-de-la-comprehension

http://www.lepointdufle.net/audio.htm

http://www.platea.pntic.mec.es/~cvera/…/recurfr39.htm

http://www.francaisenligne.free.fr/ecouter/activites.php

http://www.tv5.org/TV5Site/rechercher/Comprehension-orale.html

http://clicnet.swarthmore.edu

http://www.powwownow.fr

Grammaire :

http://fog.ccsf.cc.ca.us/%7Ecreitan/grammar.htm

http://www.club-forum.com/s_exos.asp?rub=6

http://www.webfle.net/exercices.html

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html

http://www3.sympatico.ca/fol-ecrit/folie.html

http://www.uqtr.uquebec.ca/eif/sitographie/Grammaire.html#ex-gram

http://grammaire.reverso.net

http://www.synapse-fr.com/francais.htm

http://www.educaserve.com/36_listcours.php?log=demo&passe=demo

http://francite.net/education/cyberprof/

http://pages.infinit.net/jaser2/

http://pedagogiks.free.fr/stock

http://www.edunet.tn/francais/SLIM/sommaire.htm

http://www.marincatholic.org/French/frenchquatre.html#grammaire

http://apprendre.over – blog.fr

http://www.versletop.com/Francais.htm

http://www.momes.net/education/ecriture/ecriture.html

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html

http://www.appuifle.net/tourisme/ce.htm

http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/iai/feclilyve/cycle3/SITES.HTM

http://clicnet.swarthmore.edu

Conjugaison :

http://www.pomme.ualberta.ca/devoir

http://pages.infinit.net/jaser2/

http://pedagogiks.free.fr/stock

http://www.logos.it

http://www.leconjugueur.com

http://www.ortholud.com/conjugaison.php

http://athomelibre.free.fr/conjugaison/

http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus

http://corumcle.edres74.ac-grenoble.fr/verbes.htm

http://cyberlesson.free.fr/Cyberfrancais/index.htm

http://www.marincatholic.org/French/frenchquatre.html#grammaire

http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/iai/feclilyve/cycle3/SITES.HTM

http://clicnet.swarthmore.edu

Vocabulaire :

http://www.etab.ac-caen.fr/albert-camus

http://www.marincatholic.org/French/frenchquatre.html#grammaire

http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm

http://tnvocabulaire.tableau-noir.net/vocabulaire_en_ligne.html

http://www.ortholud.com/exercices_de_vocabulaire.html

http://lexiquefle.free.fr/

http://www.momes.net/education/ecriture/ecriture.html

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html

http://www.neroucheffmichel.be/html/vocabulaire.htm

http://etablissements.ac-amiens.fr/0601178e/anatolude/MotsCroises/Theatre.htm

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/allemand-net/grundschule/wortschatz_illustriert.html

http://www.foad-spirit.net/formation/formation.php?id_programme=8&nom_discipline

http://www.languageguide.org/francais/

http://www.appuifle.net/tourisme/ce.htm

http://www.ac-rouen.fr/premier_degre/iai/feclilyve/cycle3/SITES.HTM

Phonétique :

http://apprendre.over – blog.fr

http://flenet.rediris.es/cours/cphon.html

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recurfr54.htm

http://francaisenligne.free.fr/ecouter/phonetique.php

http://www.unil.ch/ling/page12580.html

http://phonetique.free.fr/index.htm

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phon/phoncours.html

http://www.linguistes.com/phonetique/table.html

http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique/

http://clicnet.swarthmore.edu

پایان بخش اول – ادامه دارد