انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

زبان های پی جین و کریول و بررسی زبان های اردو و لری فرنگی

در ادامه با اشاره به عدم وجود پژوهش های انسان شناختی و زبان شناختی درباره زبان های پی جین و کریول، در حوزه زبان های ایرانی، به بحث درباره زبان اردو پرداخته ام که احتمالا از یک زبان پی جین با رولایه فارسی و مشارکت عربی و ترکی و البته سانسکریت و دیگر زبان های هندوستان، به خاطر نفوذ گسترده سیاسی و فرهنگی ایرانیان مسلمان در شبه قاره به وجود آمده است.

در نهایت با اشاره به حضور گسترده انگلیسی ها در قلمرو لرهای بختیاری، به خاطر کشف نفت در مسجد سلیمان، این مساله مطرح شده که آیا یک زبان پی جین مرکب از انگلیسی و فارسی و لری در این منطقه ایجاد شده است؟ ضمن اشاره به عدم انجام پژوهش مفصل در این زمینه، نگارنده به نقل عباراتی طنزگونه که به عنوان «لری فرنگی» هنوز در منطقه رایج است و همچنین بخشی از اشعار داراب افسر بختیاری پرداخته ام و نتیجه گرفته ام با وجود فراوانی چشمگیر واژگان فرنگی در زبان لری بختیاری، به خاطر کوتاه مدت بودن ارتباط لرها و انگلیسی ها، زبان پی جین شکل نگرفته است.

برای خواندن مطلب کامل در زیر کلیک کنید:

 

ابراهیم خدایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.
Ebrahimkhodaee[@]gmail.com

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۹۸۹۳.doc 128 KB