انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

زبان‌های رمزی در ایران (به یادبود دکتر احمد تفضلی)

زبان رمزی زبانی است ساختگی که دو یا چند تن و یا یک گروه از مردم در میان خود قررار می‌دهند تا هنگامی که بخواهند معنا و راز سخنانشان برای دیگران پوشیده و پنهان بماند با آن گفتگو کنند. زبان‌های رمزی به صورت‌های مختلف در میان مردم بسیاری از جامعه‌های جهان رواج دارند. مردم، این زبان‌ها را عموماً به چند دلیل میان خود قرار داده و به کار می‌برند. نخست، برای مشخص کردن هویت گروهی و تحکیم همبستگی؛ دوم، پوشیده و پنهان نگاه داشتن راز و رمزهای شخصی و گروهی و احتمالاً دغلکاری‌هایشان از دیگران و بستن راه تفتیش و تعقیب بیگانگان؛ سوم، برای تفریح و سرگرمی.

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.