انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

رابطه ی هویت و فضای فراغتی از خلال خرده فرهنگ های همسایگی:محله ی پیروزی تهران

رابطه ی هویت و فضای فراغتی از خلال خرده فرهنگ های همسایگی:محله ی پیروزی تهران
ملیحه درگاهی

بخش اول
بررسی فضاهای شهری از جنبه های گوناگون مقوله ای بوده که بویژه امروزه بیش از گذشته مورد توجه محققین و اندیشمندان در حوزه های مختلف علمی قرار گرفته است. شهر دارای ابعاد مختلف فیزیکی و فرهنگی- اجتماعی است و شهروندان یک شهر در کنار زندگی زیستی از زندگی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند   و از خلال ارتباطات خود، هویت اجتماعی مشخصی را کسب می کنند. در پایان نامه ی حاضر در بعد فیزیکی محله های شهری و فضاهای فراغتی مد نظر قرار داده شده اند. محله ی پیروزی از محله های نوپای تهران است که بر اساس الگوی شطرنجی شکل گرفته و از خصوصیات بارز این محله خیابان های اصلی و فرعی و نیز مراکز خرید آن می باشد. علاوه بر این طی ۱۵ سال گذشته نوسازی هایی در بافت مسکونی محله صورت گرفته که بدین ترتیب بافت قدیمی و جدید در کنار یکدیگر ساختار کالبدی محله را شکل می دهند. از طرف دیگر فضاهای فراغتی محله مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشانگر کمبود مشخص در این زمینه است. در بعد اجتماعی و فرهنگی حوزه ی همسایگی مشخص به عنوان یک خرده فرهنگ متشکل از اهالی قدیمی محله مد نظر قرار داده شده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که در میان عوامل مختلف، اوقات فراغت، زبان و قومیت و زمان تأثیر قابل توجهی در حفظ و تداوم روابط و تعاملات اجتماعی میان همسایگان داشته اند و از خلال گروههای دوستی همسایگی بویژه میان خانم ها، هویت جمعی مشخصی شکل گرفته است.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

پیوست    اندازه
Microsoft Office document icon 10242.doc    ۲۰۰