انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

رابطه ی هویت و فضای فراغتی از خلال خرده فرهنگ های همسایگی:محله ی پیروزی تهران (۴)

عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر می دهند تا منظری از جلوه ی شهر را شکل دهند و بر زیبایی و غنای آن بیفزایند. در کتاب سیمای شهر کوین لینچ به عمق قابل توجهی از ساختار فضای شهری نفوذ کرده است و مفاهیم «راه» «لبه» ، «محله» ، «گره» و «نشانه» را به عنوان نمادهای متمایز کننده ی سیمای شهر معرفی می نماید. او این عوامل را اینگونه بیان می کند :

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۰۲۸۶