انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درصد باسوادی جمعیت روستایی استان‌های ایران

براساس آمارسرشماری سال ۱۳۹۰ (مرکز آمار ایران) از میان نزدیک به ۲۱ میلیون نفر جمعیت روستایی ایران، ۱۹ میلیون نفر بالای ۶ سال سن داشته و ۷۵ درصد آنان باسوادند. استان البرز دارای بیشترین میزان باسوادی روستانشینان به صورت کلی و در میان زنان است. بیشترین میزان باسوادی مردان روستانشین مربوط به استان بوشهر است. کمترین درصد باسوادی در هر سه حالت کلی جمعیت و جمعیت زنان و مردان روستانشین متعلق به استان سیستان و بلوچستان است.

 

 

 

پرونده‌ی پریسا بالائی در انسان شناسی و فرهنگ

http://www.anthropology.ir/node/25853