انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درباره ما

معرفی

اهداف

تاریخچه

اعضای شورای عالی

اعضای شورای مرکزی

مدیران گروه‌های تخصصی

مدیران اجرایی

مدیران وب‌گاه‌های غیرفارسی

عضویت