انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درآمدی جامعه شناختی بر جامعه ‏پذیری

تصویر: منادی

منادی، مرتضی؛ درآمدی جامعه شناختی بر جامعه‏پذیری؛ نشر جیحون، تهران ۱۳۸۷

عمل جامعه پذیری یک عمل ساده اجتماعی نیست که توسط نهادهای اجتماعی مانند خانواده و آموزش و… صورت می‏گیرد. بلکه، یک عمل پیچیده‏ایست که اهداف آشکار و پنهان بسیاری را مد نظر قرار می‏دهد. در واقع، جامعه پذیری در حوزه‏های مختلف فعالیت می‏کند، یا می‏تواند داشته باشد. در سطح کلان در یک جامعه، جامعه پذیری از منظر موضوعی به فعالیت‏های فرهنگی، هنری، سیاسی، ورزشی، حقوقی، احساسات و عواطف و حتی امروزه به محیط زیست بپردازد. از دیدگاه اثر، این اهداف عبارتند از : پذیرش فرهنگ، امید دادن، تعیین هویت، نقش اجتماعی و آموختن مهارت‏ها.

فرآیند اجتماعی شدن، نه تنها در جوامعه متفاوت است، بلکه در هر عصری با عصر دیگر متفاوت است. چون، از سویی ارزش‏ها، هنجارها و … متفاوت است، از سویی دیگر این عناصر نمی‏توانند برای همیشه ثابت بمانند. از طرف دیگر جریان‏های جدید ارتباطی دچار تغییراتی شدند که در نهایت باعث ایجاد تغییراتی در چیستی جامعه پذیری مدرن و سنتی شده‏است.
از عمده‏ترین مسائلی که دنیای امروز به صورت جدی با آن دست به گریبان است، بحث جامعه پذیری یا آشنا کردن یک جامعه با ارزش‏ها، هنجارها، قوانین و آداب رسوم آن جامعه است.

در واقع، در سطح کلان هر چه قدر صاحب منصبان و مسئولیت یک جامعه در امر جامعه پذیری افراد جامعه خود موفق‏تر باشند، یپانپی اجتماعی بیشتری برقرار شده، وفاق اجتماعی بین مردم به وجود آمده، به دنبال آن انسجام اجتماعی مستحکمی بین مردم برقرار شده و در نتیجه، آنها بهتر می‏تواننند به اهداف از قبل تعیین شده خود دست یابند. و در نهایت جامعه را به سمت توسعه پایدار و پیشرفت مورد نظر خود نزدیک ‏کنند. در سطح خرد مثلا در نهاد خانواده نیز در صورت موفقیت والدین در امر جامعه‏پذیری فرزندان، به آرامش بیشتر، سلامت خانواده و پیشرفت کلیه اعضا نائل خواهند شد.
از این رو در دنیای امروز فعالیت جامعه پذیری و تمام بخش‏های آن یعنی منابع، مکانیسم و محتوای آن حائز اهمیت می‏شود.
فهرست:
پیشگفتار
مقدمه
تعریف جامعه پذیری
تاثیر جامعه پذیری بر زندگی اجتماعی
اهداف جامعه پذیری
مکانیسم های جامعه پذیری
جامعه پذیری موفق
منابع جامعه پذیری
جامعه پذیری و طبقات اجتماعی
نخبگان و فرهنگ جامعه پذیری
نتیجه گیری
فهرست منابع
واژه نما
نام نما