انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درآمدی به مطالعات خانواده

برناردز، جان (۱۳۸۴)، درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه ی حسین قاضیان، نشر نی.

درآمدی به مطالعات خانواده از جمله کتب موجود در حوزه خانواده و خویشاوندی است که به منظور پایه گذاری رشته ی مطالعات خانواده در انگلستان نوشته شده است، که از این حیث، برای مطالعه در راستای این حوزه در نظام دانشگاهی ایران نیز که مطالعات خانواده در آن در حال رشد است، کتابی مناسب است.

برناردز درباره ی کتاب خود که آن را متنی آموزشی و شروعی بر مطالعات خانواده و چگونگی نگاه به این مطالعات می داند، می نویسد:

«سبک این کتاب بیشتر طرح پرسش است تا پاسخ به آن. متن درسی متنی است که در آن چیزهایی شروع شود نه آن که پایان پذیرد. ازین رو متن درسی باید مشوق و تسهیل کننده ی یادگیری باشد. اساس کار این نیست که به فرد گفته شود «این درست است.» اصل، ترغیب فرد به کشف راه آموزش در مورد خانواده هاست. از این کتاب برای چگونه دیدن استفاده کنید نه برای چه دیدن.»

فهرست کتاب به قرار زیر است:

۱. زندگی های خانوادگی

۲. ۲. نظریه پردازی درباره ی زندگی خانوادگی

۳. مطالعات خانواده

۴. خانواده در جامعه

۵. کودکان در خانواده ها

۶. همسری

۷. والد گری

۸. مقدم داشتن خانواده

+ واژه نامه توصیفی

+واژه نامه

عنوان اصلی: family studies: an introduction, 1997
::

تلفن انتشارات:
۸۸۹۰۱۵۶۱