انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

حک علامت درجه بندی فیلم ها: یک ضرورت رسانه ای

مقدمه

تقریباً از سه دهه آخر قرن بیستم به واسطۀ وجود تلویزیون، در محیط سرگرم کنندۀ خانوادگی تغییرات زیادی بوجود آمده است. امروزه دستگاه تلویزیون، مظهر انبوهی از اطلاعات است و کانال های سرگرم کننده از طریق سیستم های متنوع پخش، برنامه های خود را به مردم ارائه می¬کنند.
در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و خانواده ها با اعتماد و اطمینان به برنامه های صدا و سیما، تمایل بیشتری به خرید دستگاه تلویزیون پیدا نمودند، به¬طوری که با گسترش شبکه های تلویزیونی طی دو دهه اخیر و پوشش تلویزیونی سراسری و بخصوص تأسیس شبکه¬های استانی ضریب نفوذ تلویزیون در خانواده¬های کشور تقریباً به ۹۸ درصد رسید و این وسیله ارتباط جمعی مهمترین وسیلۀ سرگرم¬کنندگی را در میان خانواده¬ها برعهده گرفته است.

برای مطالعه بیشتر به فایل پیوست رجوع کنید:

—–