انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

حکمرانی خوب در آئینه «کتاب دده قورقود»

(تصویر: مجسمه دده قورقود)

هدف مقاله حاضر بررسی نشانه ها و رگه هایی از حکمرانی خوب در متون کهن است. کتاب دده قورقود به عنوان یکی از متون کهن ادبی زبان ترکی اوغوزی مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ دستان می باشد که از روزگاران قدیم توسط آشیق ها یا هنرمندان مردمی آذربایجان در قالب ادبیات شفاهی حفظ و به نسل های بعد منتقل شده است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی از دو روش بهره برده است: ۱) تأویل متن (رویکرد گادامر) و ۲) تحلیل محتوای کیفی (فنون کاربرد قیاسی و تکوین استقرایی مقوله-ها). جهت مقایسه و اطمینان از صحت از سه متن استفاده شده-است: متن محرم ارگین (ترکی)، متن جفری لوئیس (ترجمه انگلیسی و فارسی) و متن بهزاد بهزادی (از نسخ گوناگون با ترجمه فارسی). با کاربرد قیاسی مقوله های متن مورد مطالعه، معرف های ویژه ای از حکمرانی خوب در قالب سه رویکرد اصلی آن، مدیریتی، اقتصادی و سیاسی- حقوقی، شناسایی شدند. از سوی دیگر تکوین استقرایی مقوله های متن، معرف های دیگری نیز تشخیص داده شدند که فراتر از سه رویکرد اصلی، رویکرد دیگری را برای حکمرانی خوب مطرح می-کنند: رویکرد اخلاقی.

برای خواندن مقاله کامل در زیر کلیک کنید:

۱۰۴۹۸