انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

حرکت در نخستی ها

درباره کتاب حرکت در نخستی ها اثر کریستیان دوت و اوی ورکی

این کتاب مجموعه ای از جدیدترین مقالات علمی پیرامون موضوع حرکت در نخستی هاست. این مقالات توسط محققان اروپایی و آمریکایی و ژاپنی انجام شده است که از ابزارهای بسیار دقیق و مدرن در تحقیقات خود استفاده کرده اند.
لوکوموسیون یا حرکت در نخستی ها معمولا از دو راه مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیقاتی که پایه و اساس آنان آزمایشگاهی است و به مواردی چون بیومکانیک و میزان مصرف انرژی توجه می کند. تحقیقاتی که در محیط طبیعی و خارج از آزمایشگاه انجام می شود و تمرکزش بر رفتار و اکولوژیست. هر دو این دیدگاه در کنار هم مبنای مطالعه بر حرکت در نخستی هاست. در این کتاب از هر دو این دیدگاه مقالاتی جمع آوری شده است.
مطالب این کتاب برای محققان در حوزه نخستی شناسی، بیومکانیست ها و بیولوژیست ها و دیرین انسان شناسان و بیوآنتروپولوژیست ها می تواند مفید و قابل توجه باشد.

Kristiaan D’aout and Evie E. Vereecke, 2011, Primate Locomotion (linking field and laboratory Research), Springer