انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جان ژاپنی : بنیادهای فلسفه و فرهنگ ژاپنی

مور، چارلز آلکساندر، ۱۳۸۱، جان ژاپنی، ترجمه ع.پاشایی، تهران: موسسه نگاه معاصر.

سرنوشت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر ملتی نتیجه شیوه اندیشه و فلسفه حاکم بر تفکر آن¬هاست که به کنش¬های متفاوتی در هر زمینه می¬انجامد. در این رابطه ژاپن از جمله کشورهای توسعه یافته¬ای است که به جهت ویژگی¬های خاص تاریخی و فرهنگی، همواره مورد توجه اندیشمندان و متفکران شرق و غرب بوده است. سنت اندیشه و فرهنگ ژاپنی به گونه ای است که بسیاری از متفکران همچون میشل کروزیه، در مطالعات خود جامعه ژاپن را به عنوان یک استثنا می بینند که مطالعه با دیدگاه های متفاوت را می طلبد. در این رابطه تا کنون کتاب¬¬هایی به زبان فارسی نوشته و ترجمه شده¬اندکه به جنبه¬های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ژاپن می پردازند. از جمله کتاب های ارزشمندی که در این زمینه منتشر شده، می توان به کتاب “جان ژاپنی” اشاره کرد که عنوان اصلی آن ” The Japanese Mind: Essentials of Japanese Philosophy and Culture” می باشد. این کتاب به همراه دو کتاب دیگر به نام های “جان هندی” و “جان چینی” در واقع مجموعه مقالاتی است که تمام یا بخش هایی از آن از کتاب هایی گرفته شده اند که حاصل چهار کنفرانس فیلسوفان شرق و غرب است که در دانشگاه هاوایی در سال های ۱۹۳۹، ۱۹۴۹ و ۱۹۶۴ برگزار شد.

در کتاب جان ژاپنی، فرهنگ و اندیشه ژاپنی ها از دریچه چشم فرهیختگان صاحبنظر ژاپنی مورد بررسی قرار گرفته و هر فصل این کتاب را به استثنای دو بخش آن، یک نویسنده ژاپنی نوشته است که نه فقط از نظر علمی و فکری و به طور کامل با جوهر فلسفه و فرهنگ آشنایی دارد، بلکه نماینده زنده آن فلسفه و فرهنگ است. براین اساس و به باور ویراستار این مجموعه، شالوده این نظر آن بوده که ما باید هر ملتی را همانطور بفهمیم که آن ها خودشان را می فهمند.

کتاب “جان ژاپنی” در مجموع در ۵۸۷ صفحه تنظیم شده و شامل پانزده مقاله است که عبارتند از:
– شین تو: قوم مداری ژاپنی نوشته ساکاماکی شونزو
– آیین بودای یک گردونه بزرگ ( مهاایانه) نوشته هانایاما شین شو
– رابطه نظریه فلسفی با امور عملی در ژاپن نوشته میاموتو شوسون
– روند جدید تمدن غربی و ویژگی های فرهنگی در ژاپن نوشته یوکاوا هیده کی
– عقل و شهود در فلسفه بودایی نوشته سوزوکی داستز تی تارو
– برخی نشانه های فرهنگی و دینی ژاپنی نوشته کیشی موتو هیده تو
– تعبیر تجربه ذن نوشته سوزوکی داستز تی تارو
– سیماهای بنیادی اندیشه حقوقی، سیاسی و اقتصادی ژاپن نوشته ناکامورا هاجیمه
– پایگاه فرد در فلسفه بودایی مهایانه نوشته اوئه دا یوشی فومی
– آگاهی از فردی و کلی در میان ژاپنی ها نوشته ناکامورا هاجیمه
– پیدایی خود آگاهی فردی در دین ژاپنی و تبدیل های تاریخی آن نوشته هوری ایچی رو
– فرد در اخلاق ژاپنی نوشته فوروکاوا تشی
– بوشی دو نوشته کالیکات، مارتین سی.
– پایگاه و نقش فرد در جامعه ژاپنی نوشته کوساکا ماساآکی
– جان معماوار ژاپنی نوشته مور، چارلز ا.س

فراخوان ویژه نامه «فرهنگ معاصر ژاپن»
http://anthropology.ir/node/10998