انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تک سرپرستی خانواده

خانواده به منزله ی سیستم پویا وبنیادی ترین نهاد هر جامعه ای ، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است . دراین میان ، چگونگی سرپرستی یک خانواده ، می تواند زمینه ساز ایجاد اشکال وانواع گوناگونی از نظام های خانوادگی گردد . پدیده ی تجرّد (فقدان همسر ، عدم ازدواج) وتک سرپرستی خانوار ، ازجمله پدیده هایی است که دردنیای امروز بسیار شایع شده و بدل به یک مسئله ودغدغه ی اجتماعی شده است . حال سؤال اینست که با رویکرد انسان شناسی توسعه وبا نگاهی پاتولوژیک وآسیب شناسانه ،چگونه می توان چنین مسئله ای را توجیه و واکاوی نمود ؟

 

برای خواندن این درس نوشت در زیر کلیککنید:

 

پیوست اندازه

Microsoft Office document icon ۱۰۸۷۸.doc 114.5 KB