انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تحلیل اجرای GIS مشارکتی اینترنتی با رویکرد تفاوتهای موجود بین آمریکا و اروپا(۱)

این اجرا سبب ارتباط بین مشارکت اجتماعی و اطلاعات جغرافیایی در بسترهای متفاوت محیطی و اجتماعی می شود.در این مقاله ما ۱۲ کاربرد GISمشارکتی را با هم مقایسه و آنها را بر اساس قابلیتهایشان ارزیابی کرده ایم.تحلیلهای کیفی یکی از متخصصان نشان می دهد که تعامل بالای شهروندان در جایگاه تبادل اطلاعات، بیشتر یک استثناست تا یک قاعده. ضمناً پس از ارائه نتایج مطالعات اولیه، درباره برنامه های آتی که شامل پیشنهاداتی برای اجرای GIS مشارکتی توسط افراد غیر متخصص می باشد نیز،بحث خواهیم کرد.

برای خواندن مقاله در زیر کلیک کنید: