انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تاملی بر ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان

اشتغال یکی از مباحث مهم عصر حاضر در جهت گسترش مشارکت اجتماعی و اقتصادی فعالیت زنان است؛ که تغییرات بسیاری در ساختار ارزشی ، فرهنگی و هنجاری خانواده و جامعه بوجود آمده است ؛ و نظام آموزشی و عرصه حوزه ” عمومی / خانگی کار ” را تحت تاثیر خود قرار داده است . اشتغال زنان و شکل گیری توانمندیهای این جنس در جامعه در توسعه اقتصادی همراه با افزایش درآمد ناخالص ملی ، سطح درآمد خانواده ، حمایت اقتصادی از خانواده و احراز سیستم های مدیریت بسیار حائز اهمیت است. از بعد اجتماعی اشتغال زنان در کنترل جمعیت ، کاهش باروری ، افزایش سطح آگاهی خانواده و تغییر نگرشهای خانواده نسبت به فعالیت اشتغال زایی زنانه در عرصه حوزه عمومی کار نقش بسزایی در توسعه اجتماعی جامعه داشته است. با این حال موانع بیولوژیکی و شخصیتی با تأکید بر ناتوانی فیزیکی و بنیه جسمی در زمینه فعالیت اشتغال زنان ، وجود موانع فرهنگی چون تعصب، پیشداوری، تسلط قدرت مردان و عدم توجه به فعالیت کار زن در جامعه هنوز یافت شده. وجود موانع اجتماعی چون عدم توجه به آموزش زنان ، تمایز کاری میان اشتغال ” زنان / مردان ” و…….. در شکل گیری عدم اشتغال این جنس در جامعه نقش بارزی داشته است؛ همچنین وجود موانع اقتصادی چون عدم دستمزد برابر، سطح اختلاف دستمزدها ، نابرابری در آمدها ، نوع مشاغل و استثمار شغلی موجب شده که نوعی نا پایداری در عرصه توسعه اشتغال زنان در جامعه بو جود آید.

برای مطالعه مقاله در زیر کلیک کنید:

۱۴۹۴۶