انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

تأثیر فناوری حمل‌ونقل شهری بر شکل و فعالیت در بافت‌های تاریخی با تأکید بر پیاده‌مداری (نمونه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران)

مهرنوش حسن‌زاده و حسین سلطان‌زاده و منوچهر طبیبیان در مقاله تأثیر فناوری حمل‌ونقل شهری بر شکل و فعالیت در بافت‌های تاریخی با تأکید بر پیاده‌مداری (نمونه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران) به به بررسی تحلیلی چگونگی تأثیر فناوری حمل‌ونقل شهری بر شکل و فعالیت بافت های تاریخی با تأکید بر گسترش پیاده‌مداری پرداخته‌اند. مقاله در ویژه‌نامه انسان‌شناسی شهر تهران؛ نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران به چاپ رسیده است.

چکیده مقاله

احیا و بازآفرینی بافت‌های تاریخی سال‌ها است که به عنوان یک مسئله اساسی در حرفه‌های مرتبط مطرح است و نظریه‌های مختلفی بر مبنای شرایط و تجربه‌های گذشته وجود دارد. عدم شناخت و تحلیل صحیح از روابط میان عوامل مختلف، نبود اطلاعات دقیق، نداشتن درک مناسب از شرایط ویژه و چگونگی فرایند فرسودگی بافت‌های تاریخی را می‌توان از دلایل اصلی شکست بسیاری از طرح‌های مرمت شهری دانست؛ بنابراین نخستین و مهم¬ترین گام شناخت صحیح متغیرها و چگونگی تأثیر آنها بر یکدیگر است. در این پژوهش به بررسی تحلیلی چگونگی تأثیر فناوری حمل‌ونقل شهری بر شکل و فعالیت بافت‌های تاریخی با تأکید بر گسترش پیاده¬مداری پرداخته می¬شود. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی منطقی از روابط و چگونگی تأثیر متغیرهای مستقل شکل و فعالیت بافت‌های تاریخی بر متغیر وابسته شبکه حمل¬ونقل شهری به ارائه الگویی مفهومی دست یابد تا از آن دریچه افزایش انگیزه شهروندان در جذب به درون بافت و افزایش پیاده‌مداری را در بافت ایجاد کند. پرسش اصلی پژوهش این است که ویژگی‌های بافت به صورت عام و بافت‌های تاریخی به‌صورت خاص چگونه در معرض تغییرات فناوری حمل‌ونقل شهری هستند؟ روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر پایه مطالعات نظری و بررسی نمونه‌های موفق جهانی در زمینه ارتقاء پیاده-مداری در بافت‌های تاریخی به‌منظور تحلیل بافت تاریخی منطقه ۱۲ شهرداری تهران بوده است. نتایج بیانگر آن است که افزایش تراکم، قطعات ریزدانه، کاربری مختلط، خرده‌فروشی، افزایش جزئیات طراحی مسیرهای پیاده¬ و کاهش عرض معبر به تقویت پیاده‌مداری در بافت‌های تاریخی کمک می‌کند.

کلید واژگان: بافت کالبدی، پیاده‌مداری، تهران، حمل‌ونقل شهری، محلات تاریخی.

مشخصات مقاله

حسن‌زاده، مهرنوش و سلطان‌زاده، حسین و طبیبیان، منوچهر (۱۳۹۴)، تأثیر فناوری حمل¬ونقل شهری بر شکل و فعالیت در بافت های تاریخی با تأکید بر پیاده‌مداری (نمونه موردی: منطقه ۱۲ شهرداری تهران)، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، ویژه‌نامه انسان‌شناسی شهر تهران، دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان.

متن کامل مقاله به پیوست است

Analytical-Research-on-the-Impact-of-urban-Transportation-on-Physical-Tissue (1)

همچنین متن کامل بر روی سایت نشریه قابل دسترسی است.

https://ijar.ut.ac.ir