انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بروز فرهنگی روان‌رنجوری / انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۵)

وود کراک برگردان فاطمه سیارپور

چنان‌چه فروید تأکید کرده است، نشانه‌ها ضرورتن فرایندهای آسیب‌شناختی نهفته را آشکار نمی‌کنند. مسئله‌ی مهم فهم ساختار روانی نهفته است: یک ترس یا یک وسواسی ممکن است بیان یک ساختار روان‌رنجوری هیستریک یا وسواسی یا نشانه‌های یک روان‌پریشی باشد. اگرچه ممکن است ساختارهای شخصیت یا روان‌پریشی شخصی در شیوه‌ای کاملن متفاوت بروز یابند، با این حال در مقابل دلایلی مقاومت می‌کنند که فرایندهای …روان‌رنجوری و روان‌پریشی خود را در شیوه‌های متفاوتی در فرهنگ‌های متفاوت بروز می‌دهند.

شیوع و اشکال بیماری‌های روانی در فرهنگ‌های مختلف با انسان‌شناسی روان‌کاوی رابطه‌ای قدیمی دارد؛ بروز رفتارهای ویژه‌ی فرهنگی از شیزوفرنی در مورد ژاپن (کودیل، ۱۹۵۹)، ایتالیا (پارسونز، ۱۹۶۹) و بسیاری از دیگر فرهنگ‌ها بحث شده است. پارسونز نیز این پرسش را مطرح کرد که چگونه افراد در یک جماعت بیماری‌های روانی را از ویژگی‌های فرهنگی حالات جادویی متفاوت می‌کنند. ملفورد ساپیرو بر یک مورد از روان‌رنجوری در آیفالک نوشت (ساپیرو، ۱۹۵۰) و بعدن ملاحظه کرد که عوامل فرهنگی در بیماری‌های روانی دخیل هستند (ساپیرو، ۱۹۵۹). مقالات مشهور جرج دوروکس با جنبه‌های فرهنگی از بیماری‌های روانی سروکار دارند و بحث می‌کنند که اختلال روانی می‌تواند به عنوان یک کژکاری در ارتباطات شخصی برای فرهنگش محسوب شود.

“سایکوزهای قومیتی” دیگر موضوع مرتبط هستند(فولکز، ۱۹۷۲). توماس هی (۱۹۷۱) روان‌رنجوری اجیبا- جن‌گیری به وسیله‌ی دیو آدمخوار “ویندیگو”- به عنوان الگوی فرهنگی اظهارشده از یک سرکوب کلینیکی را تحلیل کرد. دانیل فریمن تحلیل‌گر، یک مرد سرخ‌پوست را با” بیماری‌های شبحی” درمان کرد در حالی که در بخش روان‌پزشکی در یک بیمارستان نزدیک سرخ‌پوستان از او نگهداری می‌کرد( فریمن، فولکز و فریمن، ۱۹۷۶)، و آن را به عنوان بروز سوگواری مختل‌شده دید. یوران بیلو(۱۹۸۵) هفده تا نوزدهمین دسته‌ی جن‌گیری دیباک را به عنوان “نشانگان ویژه‌ی فرهنگی” تحلیل کرد و نشان داد چگونه توصیف‌های دیباک از جن‌گیری می‌توانند در فهم روان‌کاوانه [مورد استفاده قرار گیرند]. وی چندین مورد از جن‌گیری را مورد بررسی قرار داد و آن‌ها را با تحلیل‌های فرویدی از “روان‌پریشی دیوشناسانه” قرن هفدهمی(۱۹۲۳/۱۹۶۱) مقایسه کرد و متوجه شد که آن‌ها به عنوان موارد هیستری هستند. اخیرن، داگلاس هولان (۱۹۹۴) بر موردی از “مسمومیت جادویی” در میان توراجاها را مطالعه کرده است: مردی که پس از یک رویارویی با مرد دیگر در بازار هنگام معامله‌ی برخی از مرغ‌هایش “تصورات مرغان خزنده در سراسر بدنش” و دیگر نشانه‌های قراردادی مرتبط با حمله‌های جادویی را داشت. هولان این رویداد را در تاریخ زندگی‌اش قرار داد و نشانه‌های مرد را به عنوان پاسخی برای خشمش محسوب کرد. مسئله‌ی دیگر، بروز اضطراب (شامل اضطراب پس از یک مرگ) و نشانه‌های عصبی آن بود که در کتابش در همان زمان بحث شده است(هولان، ۱۹۴).

در برزیل، زمینه‌ی پرجنب و جوشی در جنبه‌های اجتماعی از بیماری‌های روانی و درمان آن‌ها وجود دارد که نه فقط در نشریات مشهود است(سرکیوریا، ۱۹۸۲؛ فریره کوستا، ۱۹۸۶، ۱۹۸۹، ۱۹۹۴) بلکه در نسشت‌های فعال انجمن قوم روان‌پزشکی(ABE ) نیز حضور دارد. یک مسئله‌ی خاص فرهنگی از سلامت روانی که مورد توجه روان‌کاوان و انسان‌شناسان قرار گرفته است( سب بوم میهی، ۱۹۹۱): شیوع خودکشی در بسیاری از فرهنگ‌های بومی برزیلی (و سایر فرهنگ‌های آمریکایی) در هیچ جا بیش‌تر از کایوآ گوآرانی نیست.دارسی ریبه‌ریو ابتدا توجه به مسئله‌ی خودکشی در گروه‌های تاپی در داستان سوزناک مرد سرخ‌پوست اروبویی کردکه پس از مرگ پسرش در یک سفر طولانی سرگردان می‌شود و در نهایت خودش را در روداخانه غرق می‌کند(ریبه‌ریو، ۱۹۵۷/۱۹۸۰). اخیرن مسئله‌ی خودکشی‌های مکرر در میان سرخ‌پوستان اروبویی در کنفرانس‌های انسان‌شناسانه و نشست‌های ABE بحث شده است. سرژیو لوکویتز روان‌کاو (۱۹۹۸) ملاقات شخصی با کایوآ تبرای بررسی عواملی رتیب داد که منجر به این وضعیت شده‌اند. در چارچوبی که مفهوم آنومی دورکیمی و ساختار لوی استروسی(لوی استروس، ۱۹۴۹/۱۹۶۳) با فروید را ترکیب می‌کند، لوکویتز زمینه‌ای مطالعاتی را مورد توجه قرار می‌دهد که طی آن تبیینی برای مقایسه‌ی ادبیات انسان‌شناختی بر دیگر گروه‌های مرتبط (تاپی) انجام می‌دهد، هویت سنتی گارانی و تأثیر آن را بر شرایطی بررسی می‌کندکه موضوعی برای حمایت هستند. این مطالعه‌ی مهم ارزش خواندن وسیعی را دارد( مانند چندین کاری که در این پاراگراف اشاره شد) و باید ترجمه شود.

ترجمه‌ای از کتاب:

Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in the World’s Cultures Topics – Volume 1; Cultures -, Volume 2

با عنوان:

Psychoanalysis and Anthropology / Waud H. Kracke

ترجمه‌ی بخش‌های قبلی:

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۱)

فهم روان‌کاوانه‌ی مناسک درمان و پیش‌گیری/روان‌کاوی و انسان‌شناسی(۲)

انسان‌شناسی و روان‌کاوی(۳)-مناسک به عنوان پیش‌گیری: تشییع جنازه، سوگواری و عمل به خاطرآوردن

ایمیل نویسنده: fsayyarpour@gmail.com