انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برنامه هفتمین هم‌اندیشی گروه نشانه‌شناسی : «نشانه‌شناسی فضا و مکان»

هفتمین هم اندیشی گروه نشانه شناسی که دبیر علمی آن آقای دکتر علی عباسی است، و در آن اندیشمندانی چون دکتر حمید رضا شعیری، دکتر فرزان سجودی، دکتر بابک معین، دکتر بهمن نامور مطلق و… مشارکت دارند، روز جهارشنبه ۱۹ آبان ماه در محل دائره المعارف بزرگ اسلامی برگزار خواهد شد.

هفتمین هم اندیشی گروه نشانه شناسی که دبیر علمی آن آقای دکتر علی عباسی است، و در آن اندیشمندانی چون دکتر حمید رضا شعیری، دکتر فرزان سجودی، دکتر بابک معین، دکتر بهمن نامور مطلق و… مشارکت دارند، روز جهارشنبه ۱۹ آبان ماه در محل دائره المعارف بزرگ اسلامی برگزار خواهد شد.برای اطلاع از برنامه فایل زیر را مطالعه نمائید:

۷۴۲۵