انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی وضعیت مدیریت دستگاه‌های دولتی در شهر یزد: با نگاه ویژه به نهادها و ادارات مرتبط با حوزه‌ی فرهنگ

مقدمه:

مدیریت یک شهر از مهم‌ترین مسائل قابل توجه و تاثیر گذار بر روابط و موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی است. وقتی در انسان‌شناسی از مدیریت شهری صحبت می‌کنیم باید به خوبی دقت کنیم تا هم مسائل مربوط به مدیریت را بررسی کنیم و هم تاثیرات آن را بر روابط خرد و خرده‌فرهنگ‌های موجود بسنجیم.

در این‌جا می‌خواهیم خیلی کوتاه وضعیت مدیریت شهری در شهر یزد را با توجه به مشاهدات انجام شده و برخی گفتگوهای انجام شده بررسی کنیم. در این کار به خصوص وضعیت مدیریت دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی موجود در این شهر را نقد و بررسی خواهیم کرد و گزارشی کوتاه از وضعیت کنونی آنها ارائه خواهیم کرد. در نهایت هدف از این مطالعه نشان دادن تاثیرات مدیریت در یک شهر بر روی جامعه و روابط بین مردم است.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:

۱۶۷۷۱