انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی مفهوم فرهنگ از دیدگاه ادوارد.تی.هال

تحقیق درسی / تصویر: هال

ادوارد .تی .هال استاد مردم شناسی دانشگاه شمال غربی در دانشکده بنینگتن ، دانشگاه دنور، دانشکده تجارت هاروارد و انستیتو تکنولوژی ایلینویز تدریس کرده است .کتابهایی که توسط هال نوشته شده به قرار زیر است:۱-زبان خاموش ۲-بعد پنهان ۳-راهنمای تحقیقات همجواری ۴-بعد چهارم در معماری ۵-آهنگ زندگی ،بعد دیگری از زمان ۶-تفاوتهای پنهان ۷-در ورای فرهنگ.

کلید واژه ها: فرهنگ، محیط ، زمان، فضا، فاصله

برای خواندن کل مطلب در زیر کلیک کنید:

۲۲۹۹۲

Email :t.kuchekzaee@gmail.com