انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی باورها و کنش های اجتماعی فرهنگی زنان در مورد سلامت: مطالعه موردی: زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله ایرانی، افغان و عرب ساکن در محله دولت آباد شهرری(۴)

بخش چهارم

در این بخش از پژوهش به این پرسش پرداخته ایم که از نظر مصاحبه شوندگان، مسئولیت سلامت افراد به عهده چه کسی است؟

در مصاحبه های انجام شده، آنچه به طور عمده توسط مصاحبه شوندگان مورد بحث قرار گرفته است، مسئولیت خود فرد در قبال سلامتی اش است. زنان در هر سه گروه مورد مطالعه بر این باورند که افراد جامعه دارای مسئولیت هایی مرتبط با سلامت هستند و باید در مراقبت از سلامتی خود شرکت داشته باشند. از جمله مسئولیت هایی که در این ارتباط به آن ها اشاره شده است می توان از یادگیری و به کار گیری شیوه زندگی سالم، استفاده از خدمات سلامت، مشارکت فعال در تصمیم گیری استفاده از خدمات، رعایت موارد بهداشتی، و نیز ایجاد نظم در زندگی نام برد. در این ارتباط ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت فرد در قبال سلامت خود تنها در مورد افراد بزرگسال صادق است اما تمام مصاحبه شوندگان بر این نکته تاکید داشتند که در مورد بچه ها مسئولیت سلامت به عهده والدین و به خصوص مادر است که باید با نظارت بر تغذیه و فعالیت های فرزندان خود و نیز با پیگیری مشکلات جسمی و روحی آن ها به حفظ و ارتقا سطح سلامت فرزندان خود توجه داشته باشد :

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۱۰۰۵۴