انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بررسی اتنو گرافیک خانقاه؛ مطالعه ی موردی خانقاه صفی علیشاه

لیلا صادقی تبار و ریحانه صراف نژاد

همانطور که از مطالعه ی تاریخ بر می آید، خانقاه ها در کشور ما از قدمت بسیاری برخوردارند و علیرغم انزوای کنونی شان در ادوار خاصی از تاریخ نقش و اهمیت بسیاری داشته اند.خانقاه مورد مطالعه ی ما در این تحقیق،خانقاه صفی علیشاه است که امروزه از پر اهمیت ترین خانقاه ها برای اهل صوفیه است.این خانقاه در شمال غربی میدان بهارستان ،خیابان صفی علیشاه،کوچه ی مصباح واقع شده است.از خیابان اصلی،درب فرعی چندان جلب توجه نمی کند و تابلوی سر در معرفی کننده ی خانقاه نیست.درب اصلی در کوچه ی نه چندان پهن مصباح است که به سادگی درب فرعی نیست و کمی پرتکلف تر به نظر می نماید.درب خانقاه از لحاظ زیبائی شناسی و عناصر نشانه شناختی با مساجد کمی تفاوت دارد.بطور مثال روی در و اطراف آن، آیه هائی دیده می شود که در برگیرنده ی مفاهیم پایه و اساسی تفکر صوفیه است و یا جمله هائی که گویای ارادت نسبت به حضرت علی(ع) است،مانند:”الحق مع العلی-علی مع الحق”رنگ غالب در و پنجره ها سبز است.