انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بازنمایی در اندیشه استوارت هال

کتاب به بررسی مفهوم بازنمایی (Representation) در اندیشه ی استوارت هال، اندیشمند مطرح مطالعات فرهنگی می پردازد. اما باید دانست که در ترجمه چند اتفاق افتاده است که مهم ترین ها ذکر می شود: اول آن که اصل کتاب با نام Representation : Cultural , Representations and Signifying Practices منتشر شده است اما مترجم در نام فارسی آن به عنوان «معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی»، بسنده کرده است. وی دلیل این تغییر نام را آشنایی بیشتر خوانندگان ایرانی با مفهوم معنا نسبت به بازنمایی می داند. دوم این که اصل کتاب نسبتن حجیم است و در یک مقدمه و شش فصل و چندین پیوست نگاشته شده است، اما ترجمه ی فارسی تنها به بخش اول پرداخته است.

محور اصلی این کتاب پاسخ به چیستی فرهنگ، چگونگی تولید آن و در نهایت مناسبات آن با قدرت است. در این باره هال فرهنگ را مجموعه ای از معناهای مشترک می داند که میان گویشوران یک زبان بنیان یک زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد. پس ناگفته پیداست که برقراری ارتباط فقط به واسطه ی همین معناهای مشترک یا شیوه های فکر و احساس نسبتن همسان درباره ی جهان امکان پذیر است.به همین دلیل فرهنگ چیزی بیش از معناهای مشترک نیست و از طریق دو فرایند متوالی بازنمایی مفهومی و بازنمایی زبانی تولید و منتشر می شود و به همین واسطه پیوند تنگاتنگی با مناسبات قدرت پیدا می کنند و از طریق مشروعیت بخشی/ زدایی در خدمت تحکیم یا تخریب مناسبات قدرت قرار می گیرند.در این باره هال به کمک آرای فوکو و بارت به تحلیل بازتولید قدرت، سلسله مراتب، ثروت و منزلت می پردازد. البته در این میان به آرای سوسور و لوی استروس هم گریز دارد.

درباره ی استوارت هال نیز باید گفت، وی یکی از موثرترین اندیشمندان حوزه ی مطالعات فرهنگی است که با نقد تقلیل گرایی مارکسیستی و در عین حال بهره برداری از آرای آنتونیو گرامشی، علیه مارکسیسم ضدانسانی آلتوسر به سوی نوعی مارکسیسم فرهنگی و انسانی رفت ولی در این حوزه نماند و به یک نظریه پرداز مطرح مطالعات فرهنگی تبدیل شد.

فصل های کتاب :

یاداشت مترجم

مقدمه

فصل اول : بازنمایی، معنا و زبان

۱.۱ ایجاد معنا، بازنمایی چیزها

۲.۱ زبان و بازنمایی

۳.۱ اشتراک در رمزها

۴.۱ نظریه های بازنمایی

۵.۱ زبان چراغ راهنما

۶.۱ خلاصه

فصل دوم: میراث سوسور

۱.۲ وجه اجتماعی زبان

۲.۲ نقد الگوی سوسور

۳.۲ خلاصه

فصل سوم:از زبان تا فرهنگ: زبان شناسی تا نشانه شناسی

۱.۳ اسطوره در جهان کنونی

فصل چهارم: گفتمان، قدرت و سوژه

۱.۴ از زبان تا گفتمان

۲.۴ تاریخی کردن گفتمان: اعمال گفتمانی

۳.۴ از گفتمان تا قدرت / دانش

۱. دانش، قدرت و حقیقت

۲. تصورات جدید از قدرت

۴.۴ خلاصه فوکو و بازنمایی

۵.۴ شارکو و ایفای جنون

فصل پنجم: سوژه کجاست؟

۱.۵ Diego Velasquez را چگونه درک کنیم؟

۲.۵ سوژه بازنمایی یا سوژه در بازنمایی

فصل ششم: نتیجه گیری: نگاهی دوباره به بازنمایی، معنا و زبان

پیوست ها:

قطعه ی برگزیده ( الف ): نورمن برایسن، « زبان، انعکاس و تابلوی طبیعت بی جان»

قطعه ی برگزیده ( ب ): رولان بارت، « دنیای کشتی کج»

‌ قطعه ی برگزیده ( ج ): رولان بارت، « اسطوره در جهان کنونی»

قطعه ی برگزیده ( د ): رولان بارت، « بلاغت تصویر »

قطعه ی برگزیده ( و ): ایلین شووالتر، « ایفای جنون»

معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی/ استوارت هال/ ترجمه احمد گل‌محمدی/ نشر نی/ چاپ اول/ سال ۱۳۹۱/ ۱۴۴ صفحه/ ۵۶۰۰ تومان