انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اهداف

مهم ترین اهداف انسان شناسی و فرهنگ عبارتند از:

ترسیم افقی دیگر در فضای فرهنگی ایران و گام برداشتن به سوی دانایی و بالابردن فرهنگ عمومی

ایجاد شبکه‌ای از دوست‌داران فرهنگ و به اشتراک گذاشتن دانش و آموخته‌های خویش با دیگران

ایجاد انگیزه در دانشوران و دانشجویان به پژوهش فرهنگی و نویسندگی

ایجاد زمینه‌های تالیف و ترجمه‌ی آثار مهم و اثرگذار در حوزه‌ی علوم انسانی

ایجاد زمینه‌های بین‌رشته‌ای و چندوجهی دیدن علوم انسانی

کمک به شناخت فرهنگ و زبان ملی، فرهنگ‌ها و زبان‌های ایرانی و نیز فرهنگ های غیرایرانی

انتشار اخبار حوزه‌ی فرهنگ به صورت تفصیلی و علمی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی

ایجاد زمینه‌های همکاری فرهنگی و علمی در تمام سطوح ملی و محلی و بین المللی با بی‌اثر نمودن نگاه و اندیشه‌ی «محفلی»