انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی نظام خویشاوندی: مطالعه موردی یک خانواده گسترده در شهر تهران

کار ارائه شده به کلاس انسان شناسی شهری ناصر فکوهی، نیم ترم اول سال تحصیلی ۱۳۸۷-۸۸، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران الگوی تطابق یافته نظام خویشی با ساختار شهری را می‏توان در دو محور بررسی کرد. الف) خانواده‏هایی که به نوعی مجبور با تطابق با این ساختار بوده‏اند. ب) خانواده‏هایی که از ابتدا با این نوع ساخت خویشاوند شهری روبرو بوده ‏اند.

این گزارش با تأکید و بررسی مهاجرت یک خانواده گسترده خان نشینی از شهر اردبیل به شمیران تهران در دهه نسل پیش است که سعی شده نشان داده شود که چگونه نشانه‏ها و الگوهای نظام خویشاوندی سنتی (ایلی) خود را در پشت مفهوم‏های نوین شهری پنهان نموده‏اند. ایجاد یک گروه بزرگ خویشی پس از مهاجرت به تهران، تبدیل آن گروه به دسته‏های خردتر و در نهایت انتقال هر گروه خانواده به فضای خاص از شهر که مطابق الزامات فرهنگی ـ اقتصادی آن خانواده مناسب دیده می‏شده است. تحقیق حاضر، بدنبال یافتن عوامل پیدایی مهاجرت، سکونت در شهر و پراکنده شدن گروه‏های خانوادگی در سطح شهر تهران است که در مرحله بعد به دنبال رابطه فضایی مسکن و محل سکونت، نوع شغل و دوری و نزدیکی به حمل اشغال و خانواده اولیه است.

خواندن تحقیق