انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسی در موزه

تصویر: موزه اورسه در پاریس

موزه از جمله فضاهای شهری است که با فرآیند مدرن شدن سیل توده مردم برای مصرف این نوع از خدمات وسیعتر، و دامنه مخاطبین موزه ها گسترش می یابد. شناخت گردشگری به عنوان کنشی اجتماعی می تواند ما را به درک بهتر این پدیده رهنمون سازد. در این پژوهش به دنبال شناخت گوناگونی مخاطبین موزه و چگونگی عملکرد آنان به عنوان مصرف فرهنگی در فضای موزه فلک الافلاک خرم آباد و پاسخی برای این پرسش که، آیا بازدیدکنندگان با رویکرد، ذهنیت -ها و زمینه های زندگی روزمره متفاوت وارد موزه می شوند، فهم یکسان و مصرف مشابهی از این امکانات دارند؟ در این مطالعه از تلفیق روش کمی و روش کیفی استفاده شده است، پیوند نتایج این دو روش در جهت روشنی بخشی به موضوع و رسیدن به پاسخی مناسب مفید واقع خواهد شد. تکنیک های مشاهده، مشاهده مشارکتی و مصابحه عمیق در روش کیفی و تحلیل محتوای دفاتر پیشنهادات و انتقادات موزه در روش-کمی استفاده شده اند. در نهایت ضمن گونه شناسی گردشگران به نحوه عملکرد و مصرف آنان از فضای موزه و به چیستی معانی تولید شده در متن موزه خواهیم رسید.

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید:۱۵۹۰۳