انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انسان شناسان متخصص خاورمیانه ( ۱۰ ) دکتر ثریا ترماینه

دکتر ثریا تریمین(شیبانی) (Soraya Tremayne) از انسان شناسان متخصص ایران به شمار می رود که خود تباری ایرانی . درباره تحلیل اجتماعی و توسعه، هویت اجتماعی و توسعه، تغذیه و قومیت،‌ باروری، تولید مثل و جنسیت به تحقیق می پردازد.

خانم شیبانی درسال ۱۹۷۰ در نیجریه، از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ در رومانی، از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ در مالزی و از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ در هونگ کنگ به تحقیق درباره مسائل فوق پرداخته است. او همچنین هر سال حداقل یکبار به ایران سفر کرده و درباره ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی تولیدمثل انسانی و نیز درباره جوانان به تحقیق پرداخته است. وی پروژه های متعددی را در زمینه تحلیل اجتماعی و توسعه برای سازمان ملل متحد، دولتها و سازمانهای غیردولتی انجام داده است. دکتر شیبانی در حال حاضر ریاست گروه مطالعات باروری و تولید مثل (Fertility and Reproduction Studies Group) را در موسسه انسان شناسی اجتماعی و فرهنگیِ دانشگاه آکسفورد بر عهده دارد. وی علاوه بر فارسی که زبان مادری اوست، به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط است و تاحدی نیز زبان رومانیایی آشنایی دارد.

آثار او درباره ایران :

و دوقلوها هرگز همدیگر را نخواهند دید : سیاستهای سلامت باروری جمهوری اسلامی ایران

Tremayne, S. (2004). ‘And never the twain shall meet: the reproductive health policies of the Islamic Republic of Iran’ in Unnithan.M (ed) Reproductive change, agency and the State: cultural transformations in childbearing. Berghahn.

مدرنیته و ازدواج زودرس در ایران : نگاهی از درون

Tremayne, S. (2006). Modernity and early marriage in Iran: a view from within Journal of Middle East women studies. 2:1 pp 65-94.

تغییر و « چهره» در ایران مدرن
Tremayne, S. (2006). Change and ‘face’ in modern Iran [in thematic issue ‘Everyday life in the Middle East’] Anthropology of the Middle East. 1:1 pp 25-41

 

آدرس صفحه شخصی دکتر شیبانی :
http://www.isca.ox.ac.uk/research/frsg.shtml

آدرس برای تماس با دکتر شیبانی :
Email: soraya.tremayne@anthro.ox.ac.uk

Tel: 01865 331289
Fax: 01865 331030
Institute of Social and Cultural Anthropology, 51 Banbury Road, Oxford OX2 6PE