انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انجمن انسان شناسان کبک

انجمن انسان شناسان کبک (L’Association des anthropologues du Québec) سازواره ای غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۹۴ توسط گروهی انسان شناس بنا نهاده شد. این انجمن به گونه ای گسترده به آموزش های انجمنی می پردازد، از این رو از زمان تاسیس، با همکاری دانشگاهیان، دانشجویان و متخصصان غنی تر شده است.
از لحاظ شخصی در این انجمن گروه های فراوانی حضور دارند: دانشجویان، مدرسان، مشاوران، کارگزاران و افراد دیگری که هنوز از انسان شناسی مطلب چندانی نمی دانند. در میان همکاران، متخصصان حوزه انسان شناسی اجتماعی، انسان های اولیه، موزه شناسی، دیرین شناسی انسانی و باستان شناسی یافت می شوند. رویهمرفته تفکراتی بسیار گوناگون در میان اعضای انجمن وجود دارد و به گفته خود آنان “هیچ دو نفری در این انجمن مانند هم فکر نمی کنند.” بلکه نقطه مشترک اعضا اشتیاق به حوزه انسان شناسی است.

انجمن فوق به طور دایم با اعضای خود در ارتباط است، تفاسیر آنان از موضوعات گوناگون را دریافت می کند و برای آنان امکان بیان نظرات خود را فراهم می آورد. البته این اهداف در حد نظریه به آسانی قابل مطرح شدن هستند، اما در حوزه عملی با توجه به پراکندگی حرفه ای و جغرافیایی اعضا به سختی قابل اجرا هستند. از این رو انجمن انسان شناسی کبک با تمامی اعضای خود از طریق پایگاه اینترنتی، بولتنی ماهیانه و نیز یک فهرست ارسال مرتبا در ارتباط است. به این ترتیب، آنان را از تاریخ کنفرانس ها، مقالات اینترنتی و سایر فعالیت های انجمن آگاه می سازد.

چند سالی است انجمن انسان شناسی کبک به منظور ایجاد پایگاهی از داده ها و نیز یک موتور جستجو در تکاپوست، تا به این ترتیب پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترای رشته انسان شناسی دانشگاه های کبک را در اختیار خوانندگان قرار دهد. اهداف این طرح از یک سو تسهیل دسترسی به نوشته های دانشگاهی، فراهم آوردن امکان پژوهش های مشترک میان دپارتمان های مختلف و از سوی دیگر معرفی دانشجویان و متخصصانی که بدنه انسان شناسی کانادا را می سازند، ایجاد نیمرخی در حال تحول و بی تردید ارتقای این رشته است. اکنون به لطف دپارتمان های انسان شناسی کبک این پایگاه داده ها ساخته شده است.

برای دریافت اطلاعات ویژه، عضویت در سایت فوق کافیست. به این ترتیب تنها به وسیله یک ایمیل، آگاهی از جدیدترین خبرها ممکن خواهد بود.

آدرس سایت: http://www.aanthq.qc.ca