انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار شماره جدید اطلاعات حکمت و معرفت

شمارۀ ۱۵۹ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «هرمنوتیک» به دبیری علیرضا سمنانی منتشر شد.

این دفتر مشتمل بر هفت مقاله است که از دانشنامه هرمنوتیک راتلج برگزیده شده‌اند. دبیر این پرونده، دانشنامۀ هرمنوتیک راتلج را چنین معرفی کرده است: «مجموعۀ هرمنوتیک این دانشنامه شامل یک مقدمه، پنجاه و پنج مقاله در پنج بخش و یک موخره، ویراسته جف مالپاس و هانس هلموث گاندر است. بخش نخست که ریشه‌های هرمنوتیک نام دارد در دو مقاله به هرمنوتیک در فلسفه یونان و اندیشه قرون وسطی می‌پردازد. بخش دوم که به مجموعه متفکران هرمنوتیک اختصاص یافته، گستره وسیعی از فیلسوفان از اسپینوزا، ولف، آست، دیلتای، نیچه … تا هایدگر، گادامر، ریکور، بارت، بولتمان و اندیشمندان متاخر نظیر رورتی را در بر می‌گیرد. بخش سوم که به پرسشهای هرمنوتیک می‌پردازد، مسائلی چون عقلانیت و روش، هستی و متافیزیک، زبان و معنا، نسبیت و حقیقت، تاریخ و تاریخی‌گرایی، اخلاق و اجتماع، سیاست و نقد، متن و ترجمه، نماد و تمثیل، زندگی و جهان تا موضوعاتی مانند طبیعت و محیط زیست را مطرح می‌سازد که اهمیت  و ضرورت طرح مساله طبیعت و محیط زیست امروزه بیش از پیش احساس می‌شود. بخش چهارم که (Hermeneutic engagements) نام دارد به مقالاتی نظیر هرمنوتیک و ادبیات، هرمنوتیک و معرفت‌شناسی، هرمنوتیک دین و خدا، هرمنوتیک و رتوریک، هرمنوتیک و آموزش، هرمنوتیک و علوم اجتماعی، هرمنوتیک زیبایی‌شناسی و هنرها و… اختصاص یافته است و بخش پنجم که به چالش‌ها و گفت و گوهای علم هرمنوتیک موسوم است، شامل گستره‌ متنوعی است که برای نمونه عبارتند از هرمنوتیک و پدیدارشناسی، هرمنوتیک و واسازی، هرمنوتیک و روانکاوی، هرمنوتیک و فلسفه زبان، هرمنوتیک ساختارگرایی و پساساختارگرایی، هرمنوتیک و پراگماتیسم، هرمنوتیک و فمینیسم. دو مقاله پایانی این بخش هرمنوتیک و اندیشه یهودی و هرمنوتیک اسلامی و عربی نام دارد. و در نهایت موخره‌ای با عنوان آینده هرمنوتیک تالیف جیانی واتیمو به این مجموعه غنی پایان می‌دهد.» سمنانی توضیح داده است که مقالات منتشر شده در بخش ویژه‌نامۀ شمارۀ ۱۵۹ اطلاعات حکمت و معرفت به جز یک مقاله از بخش دوم مابقی از بخش های چهارم و پنجم برگزیده شده‌اند: «سعی شد در حد مقدور توجه به گستره و تنوع مفاهیم و مضامین در نظر گرفته شود. خواننده مقالات درخواهد یافت که در مقالات ترجمه شده به هرمنوتیک برخی از مهمترین هرمنوتیسین‌های غربی از چشم‌اندازها و مناظر گوناگون نگریسته شده است. از آنجایی که کمتر ترجمه‌ای از هرمنوتیک اشتراوس در زبان فارسی موجود است و پرسش عنوانی مقاله نیز مهم تشخیص داده شد، مقاله «اشتراوس، هرمنوتیک یا باطن‌گرایی» به منتخبین پیشین اضافه شد.» با این توصیفات دبیر پرونده، مقالات این شماره به ترتیب عبارتند از:

«هرمنوتیک، دین و خدا» به قلم ژان گریش و  ترجمۀ بهزاد سالکی، «هرمنوتیک و ادبیات» به قلم آندرو بوئی و  ترجمۀ پیمان خان محمدی، «هرمنوتیک و روانکاوی» به قلم فیلیپ کابستان و ترجمۀ فرناز عبدالباقیان و علیرضا سمنانی، ویراسته بهزاد سالکی، «هرمنوتیک و فلسفۀ زبان» به قلم لی بریور و ترجمۀ هانی اشرفی، «هرمنوتیک و پدیدارشناسی» به قلم رابرت دستال و ترجمه سحر طبیب‌زاده ویراستۀ بهزاد سالکی، «هرمنوتیک و فمینیسم» به قلم جورجیا وارنکه و ترجمه فرناز عبدالباقیان، ویراسته بهزاد سالکی ، «اشتراوس: هرمنوتیک یا باطن گرایی؟» به قلم کاترین ایچ. زوکرت، مایکل زوکرت و  ترجمۀ محمد رضا سهرابی.

بخش دوم نشریه با عنوان «اندیشه و نظر» مشتمل بر چهار مقاله است. مقالۀ نخست با عنوان «جستجویی تطبیقی در باب توصیه به خوش‌بین بودن در دو رهیافت اخلاقی – دینی و علمی – تجربی» را  محسن جهان و علی جهان نگاشته‌اند. دومین مقاله با عنوان «مبانی مشترک اخلاقیات بودایی» به قلم پیتر هاروی است که  مریم باقرزاده به فارسی برگردانده و بهزاد سالکی ویراستاری کرده است. «علاء الدوله سمنانی» عنوان سومین مقاله به قلم جی.فان اس، ترجمه و تحقیق جمشید جلالی شیجانی است. آخرین مقاله نیز «نگاهی گذرا به کتاب  حقیقت و روش اثر هانس گئورگ گادامر» است که استیو فیفل نگاشته و رضا داودی به فارسی ترجمه کرده است.

بخش سوم مجله با عنوان «گزارش» مشتمل بر یک نوشتار با عنوان «ادیان ابراهیمی: یهودیت و مسیحیت» از مهراب صادق‌نیاست که تنظیم و یرایش آن را  فاطمه محمد بر عهده داشته است.

بخش پایانی نشریه با عنوان «کتاب» متشمل بر دو نوشتار است: نخست منیره پنج‌تنی، دبیر بخش کتاب، مقاله‌ای با عنوان «سرزمین سماوات (پرسه در جهان شعر قاسم آهنین‌جان)» نگاشته است که به نقد و بررسی مجموعۀ کامل اشعار این شاعر (نشر افراز – سال ۱۳۹۷) اختصاص دارد. دومین نوشتار با عنوان «در حیات و بر حیاط» یادداشتی به قلم بهنود بهادری دربارۀ خاستگاه شعر قاسم آهنین‌جان و نسبت آن با جریان شعر دیگر است.

آخرین مطلب ویژۀ تازه‌های نشر  است و مشتمل بر یک نوشتار با عنوان «عارفی در غربت غربیه (گفتگوهایی با دکتر سید حسین نصر)» به قلم منوچهر دین پرست است.

شمارۀ ۱۵۹ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «هرمنوتیک» با مدیر مسئولی و سردبیری انشاءالله رحمتی با بهای ۱۵ هزار تومان در اختیار علاقمندان و متخصصان قرار گرفته است.