انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اطلاعیه

به دلیل اعلام عزای عمومی، نشست ۱۵ دیماه برگزار نخواهد شد و همچنین وبگاه در سه روز آینده به روز رسانی نمی‌شود.