انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اصطلاحات بیگانه در زبان فرانسه(۴)

در ادامه بخش های پیشین در این بخش نیز به واژگان لاتینی که در زبان فرانسه وجود دارند، همراه با ترجمه فرانسه و فارسی آنها ادامه می دهیم.

بخش چهارم

۱. (لاتین) Abyssus abyssum invocate

(تباهی، تباهی می آورد) l’abîme appelle l’abîme

از عبارات کتاب مقدس

۲. (لاتین) Bella matribus detestata

(مادران از جنگ ها نفرت دارند.) les guerres exécrées par les mères

عبارتی از هراک، شاعر و فیلسوف رومی قرن اول پیش از میلاد.

۳. (لاتین) Consummatum est
(رسالت به انمام رسید و همه چیز پایان یافت) tout est consommé, tout est fini
سخنی که مسیح بر صلیب بیان کرد.

۴. (لاتین) De profundis
( اعماق) des profondeurs
اولین کلمات از مزمور که در مراسم تدفین و خاکسپاری خوانده می شود.

۵. (لاتین) In memoriam
(به یاد…) à la memoire de…

۶. (لاتین) Latet anguis in herba
(ماری در چمن پنهان است) un serpent est caché dans l’herbe
از عبارات ویرژیل

۷. (لاتین) Nil medium est
(میانه ای وجود ندارد) il n’y a pas de milieu.

۸. (لاتین) Oculos habent et non videbunt
(آنها چشم دارند و نمی بینند) ils ont des yeux et ils ne verront pas
از مزامیر .

۹. (لاتین) Qualis pater, talis filius
(از آن پدر چنین پسری هم انتظار می رود ) tel père, tel fils

۱۰. (لاتین) Sunt lacrymae rerum
(اشک هایی برای بدبختی ما وجود دارد) il y a des larmes pour nos malheurs
سخن آئناس (قهرمان جنگ تروا) هنگام نگریستن به نقاشی هایی که جنگ تروا را به تصویر کشیده بود.